Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Tworzenie Przeczeń z Nicht, Nein, Kein w Języku Niemieckim

Die Negation, czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów. Zdanie w języku niemieckim może być zaprzeczone przez:

  • Nicht
  • Nein
  • Kein/ keine

Na język polski tłumaczymy je przy pomocy wyrazu „nie”.

PRZECZENIE NICHT

1. Przeczenie Nicht zaprzecza, czasownik, po którym występuje, znajduje się on w końcowej strefie zdania. Możemy nasze przeczenie wzmocnić poprzedzając nicht przydawką gar lub überhaupt (wcale, w ogóle).

Oto kilka przykładów zastosowań:

Wir gehen nicht. My nie idziemy.
Er spielt nicht. On nie gra.
Sie tanzt nicht. Ona nie tańczy.
Tanja hat sein Essen gar nicht gegessen. Tanja wcale nie zjadła sowjego jedzenia.
Meine jüngere Schwester kann überhaupt nicht tanzen. Moja młodsza siostra w ogóle nie potrafi tańczyć

2. Nicht zaprzecza również całe zdanie i występuje na końcu zdania lub bezpośrednio przed drugą częścią orzeczenia.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Sie kommt auch noch nicht. Ona też jeszcze nie przyjdzie.
Er kann Sie morgen nicht sehen. On nie może jej jutro widzieć

3. Przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki jak i wyrażenia rzeczownikowe; nicht występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczającym.

Oto kilka przykładów zastosowań:

In diesem Zimmer steht ,,nicht“ ein Schrank, sondern ein Tisch. W tym pokoju nie stoi szafa, tylko stół.
Er geht nicht zu ihr, sondern zur Disco. On nie idzie do niej, tylko na dyskotekę.
Das Zimmer ist nicht alt. Ten pokój nie jest stary.

PRZECZENIA NEIN

Przeczenie ,,Nein” jest wyrazem samodzielnym  i może zastąpić całe zdanie przeczące.

Nein występuje jednak najczęściej przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Tanzt du jetzt?
- Nein.

-Tańczysz?

- Nie.

- Spielst du jetzt?
- Nein.

- Grasz teraz?

- Nie.

- Gehst du ins Kino?

- Nein .

- Idziesz do kina?

- Nie.

- Telefonierst du?

- Nein, ich telefoniere nicht.

- Telefonujesz?

- Nie, nie telefonuje.

- Schläfst du?

- Nein, ich schlafe nicht.

- Śpisz?

- Nie, nie śpię.

- Arbeitest du?

- Nein, ich arbeite nicht.

- Pracujesz?

- Nie, nie pracuje.

PRZECZENIE KEIN / KEINE

Przeczenie kein w liczbie pojedynczej przy rodzaju męskim w mianowniku, keine w liczbie pojedynczej przy rodzaju żeńskim w mianowniku oraz  kein w licznie pojedynczej przy rodzaju nijakim w mianowniku oraz  keine w liczbie mnogiej zajmuje w zdaniu  miejsce przed rzeczownikiem i przeczy w ten sposób całą część zdania.Przeczenie kein, występuje przed rzeczownikiem, obiera on taki sam schemat odmiany jak rodzajnik nieokreślony ein.

Tabela przedstawia odmianę ,,kein” przez przypadki

    Liczba pojedyncza   Liczba mnoga

 

r. męski

r. żeński

r. nijaki

Liczba mnoga

Nominativ (mianownik)

kein

kein-e

kein

kein- e

Genitiv

(dopełniacz)

keine-es

kein-er

keine-es

kein- er

Dativ

(celownik)

kein-em

kein- er

kein-em

kein- en

Akkusativ

(biernik)

kein-en

kein-e

kein

kein- e

Oto kilka przykładów zastosowań:

Das ist keine Rose. To nie jest róża.
Er hat keinen Fehler gemacht. On nie zrobił żadnego błędu.
Er hat kein Zimmer gebucht. On nie zarezerwował pokoju
Herr Geroge ist kein Artzt. Pan George nie jest lekarzem.

Uwaga! W znaczeniu, już żaden, już żadnych itp. Poprawna jest wyłącznie konstrukcja kein…..mehr.

Zdanie złe: Jetzt habe ich schon keine Pralinen.

Dobrze: Jetzt habe ich keine Pralinen mehr. (Teraz nie mam pralinek)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej