Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Tworzenie liczby mnogiej w zależności od rodzaju i końcówki w Języku Niemieckim

Liczba Mnoga Rrzeczowników -Der Plural der Substantive

Tworzenie liczby mnogiej od pojedynczej może przysporzyć uczącym się języka niemieckiego (szczególnie początkującym) nieco trudności, gdyż liczba mnoga przyjmuje wiele form. Zależy ona głównie od rodzaju rzeczownika oraz jego końcówki w liczbie pojedynczej, choć i ona nie zawsze gwarantuje jednej stałej formy Plural. Aby nie popełnić błędu, warto się jej uczyć wraz z rzeczownikiem i jego rodzajnikiem na pamięć. Istnieją również pewne zależności tworzenia form i końcówek liczby mnogiej, przedstawione poniżej. Mogą się one wydać nieco skomplikowane, jednak zaznajomienie się z nimi oraz wykonanie ćwiczeń utrwalających może być bardzo pomocne dla uczących się języka niemieckiego. Dla pocieszenia dodam, iż wraz z nabywaniem doświadczenia językowego i osłuchiwaniem się z językiem, tworzenie liczby mnogiej przychodzi coraz łatwiej i szybciej, aż w końcu staje się automatyczne ;)

Pierwsza zasada, obowiązująca dla wszystkich rodzajów rzeczowników mówi, że wyrazy zakończone na –n, -en, -s nie otrzymują nigdy w l. mn. przegłosu.

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU MĘSKIEGO

Rzeczowniki rodzaju męskiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

 • (-) ( ״ -)

Wyrazy zakończone na -er, -el  lub -en nie otrzymują końcówek lub (zakończone na –er, -el) otrzymują jedynie przegłos

der Wagen

die Wagen

der Koffer

die Koffer

der Artikel

die Artikel

der Vater

die Väter

der Bruder

die Brüder

der Mantel

die Mäntel

 • (e) ( ״e)

Zadecydowana większość rzeczowników rodzaju męskiego, przeważnie jednosylabowych,  otrzymuje końcówkę –e lub –e z przegłosem (przegłos otrzymują te rzeczowniki, które w temacie mają samogłoskę: a, o, u lub au):

der Hund

die Hunde

der Sohn

die Sohne

der Tisch

die Tische

der Stuhl

die Stühle

der Schrank

die Schränke

der Gast

die Gäste

 • (er) ( ״er)

Kolejna grupa rzeczowników rodzaju męskiego otrzymuje końcówkę –er lub –er z przegłosem. Są to w większości rzeczowniki jednosylabowe:

der Geist

die Geister

der Ski

die Skier

der Mann

die Männer

der Wald

die Wälder

 • (n) (en)

Wyrazy zakończone na –e, rzeczowniki pochodzenia obcego (akcentowane na ostatnią sylabę), a także kilka innych rzeczowników, otrzymują końcówkę –n lub –en:

der Junge

die Jungen

der Kunde

die Kunden

der Kollege

die Kollegen

der Soldat

die Soldaten

der Student

die Studenten

der Herr

die Herren

der Nachbar

die Nachbarn

 • (s)

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skrócone, przyjmują końcówkę –s:

der Park

die Parks

der Chef

die Chefs

der Klub

die Klubs

der BMW

die BMWs

der Krimi

die Krimis

 • (ismen)

Wyrazy pochodzenia obcego zakończone na –ismus otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę: - ismen. (końcówka –us zostaje „zamieniona” na –en):

der Mechanismus

die Machanismen

der Organismus

die Organismen

 

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU ŻEŃSKIEGO

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

 • ( ״ -)

2 rzeczowniki (tylko 2!) nie otrzymują żadnej końcówki, a jedynie przegłos:

die Mutter

die Mütter

die Tochter

die Töchter

 • ( ״e)

Końcówkę –e wraz z przegłosem otrzymują rzeczowniki przeważnie jednosylabowe:

die Stadt

die Städte

die Bank

die Bänke

die Hand

die Hände

die Wurst

die Würste

 • (n) (en)

Zdecydowana większość rzeczowników rodzaju żeńskiego przyjmuje końcówkę –n lub –en.

die Straße

die Straßen

die Tasse

die Tassen

die Frau

die Frauen

die Tafel

die Tafeln

die Wohnung

die Wohnungen

 • (innen)

Rzeczowniki zakończone na –in, tworzą liczbę mnogą z końcówką –innen:

die Freundin

die Freundinnen

die Lehrerin

die Lehrerinnen

die Studentin

die Studentinnen

 • (s)

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skróconw,  przyjmują końcówkę –s:

die Kamera

die Kameras

die Party

die Partys

die Creme

die Cremes

die Mutti

die Muttis

 

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU NIJAKIEGO


Rzeczowniki rodzaju nijakiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

 • (-)

Wyrazy zakończone na –er, -en, -el, -chen, -lein; lub mające przedrostek ge- i końcówkę –e, nie otrzymują w liczbie mnogiej żadnej końcówki (ani przegłosu):

das Zimmer

die Zimmer

das Mädchen

die Mädchen

das Rätsel

die Rätsel

das Bumlein

die Blumlein

das Gebäude

die Gebäude

 • (e)

Duża grupa rzeczowników otrzymuje końcówkę –e, przy czym nie otrzymują one przegłosu:

das Heft

die Hefte

das Jahr

die Jahre

das Kalvier

die Klaviere

das Beispiel

die Beispiele

 • (er) ( ״er)

Końcówkę –er lub –er z przegłosem tworzą wyrazy przeważnie jednosylabowe. Przegłos otrzymują te rzeczowniki, które w temacie mają samogłoskę: a, o, u lub au:

das Bild

die Bilder

das Kind

die Kinder

das Wort

die Wörter

das Buch

die Bücher

 • (n) (en)

Kolejna grupa rzeczowników, w większości jednosylabowych, otrzymuje końcówkę –n lub –en:

das Bett

die Betten

das Hemd

die Hemden

das Ohr

die Ohren

das Auge

die Augen

UWAGA! Wyrazy pochodzenia obcego zakończone na –um oraz na –a, otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę –en, przy czym końcówki -um i –a zostają „zamienione” na –en. Wyrazy te są wielosylabowe:

das Labolatorium

die Labolatorien

das Thema

die Themen

 • (ien)

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego przyjmują końcówkę –ien:

das Material

die Materialien

das Adverb

die Adverbien

 • (s)

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skrócone, przyjmują końcówkę –s:

das Radio

die Radios

das Auto

die Autos

das Hotel

die Hotels

das Restaurant

die Restaurants

das Taxi

die Taxis

 • (nisse)

Wyrazy zakończone na –nis tworzą liczbę mnogą z końcówkę –nisse:

das Ergebnis

die Ergebnisse

das Ereignis

die EreignisseDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej