Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Opuszczanie rodzajnika przed rzeczownikami w Języku Niemieckim

Nie wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim są poprzedzone w zdaniu rodzajnikiem. W niektórych przypadkach należy go opuścić.

Rodzajnika nie używamy:

 • Przed imionami i nazwiskami:
Er heißt Peter Schmidt On nazywa się Peter Schmidt.
Justina und Paul fahren ans Meer Justyna i Paweł jadą nad morze.
Beethoven war der große deutsche Pianist. Beethoven był wielkim niemieckim pianistą.
 • Przed nazwami zawodów:
In der Zukunft werde ich Lehrerin W przyszłości zostanę nauczycielką
Meine Muter ist Ärztin Moja mam jest lekarką.
Er möchte Schauspieler werden. On chciałby zostać aktorem.
 • Przed nazwami narodowości:
Ich bin Polin Jestem Polką.
Jose ist Spanier Jose jest Hiszpanem.
Wolfgang und Kathrin sind Deutschen Wolfgang i Kathrin są Niemcami.
 • Przed nazwami większości państw i miast oraz kontynentów:
Ich komme aus Polen Pochodzę z Polski.
Oli wohnt in Deutschland. Oli mieszka w Niemczech.
Asien ist der alte Kontinent. Azja jest starym kontynentem.
 • Przed rzeczownikami materiałowymi, których bliżej nie określamy:
Der Tisch ist aus Holz Stół jest z drewna.
Meine Ohrringe sind aus Silber. Moje kolczyki są ze srebra.
Gold ist ein Edelmetall. Złoto jest metalem szlachetnym.
Ich trinke Wasser. Piję wodę.
Ich esse Brot. Jem chleb.
 • Po wyrazach określających ilość, miarę i ciężar:
Ich trinke eine Tasse Tee Piję filiżankę hermaty.
Bitte eine Dose Cola Poproszę puszkę Coli.
Ich möchte 2 Kilo Kartoffeln kaufen. Chciałbym kupić 2 kg ziemniaków.
Hier ist eine Gruppe Menschen Tu jest grupa ludzi.
 • Gdy pojawiają się liczebniki główne:
Ich habe 3 Katzen. Mam 3 koty.
Ich bin 20 Jahre alt. Mam 20 lat.
Im letzten Monat habe ich 2 Bücher gelesen. W zeszłym miesiącu przeczytałem 2 książki.
 • Gdy przed rzeczownikiem pojawia się zaimek
Mein Vater ist Fahrer. Mój tato jest kierowcą.
Unser Onkel ist lustig. Nasz wujek jest zabawny.
An diesem Montag gehe ich nicht zur Schule. W ten poniedziałek nie idę do szkoły.
 • Po wyrazach: viel, wenig, etwas:
Jeder möchte viel Geld haben. Każdy chciałby mieć dużo pieniędzy.
Ich habe wenig Zeit. Mam mało czasu.
Sie hat etwas Ersparnisse. Ona ma trochę oszczędności.
 • Bardzo często po następujących przyimkach: ohne, zu, nach, vor:
Ich gehe ohne Regenschirm spazieren . Idę na spacer bez parasolki.
Er isst zu Mittag. On je obiad.
Ich gehe nach Hause. Idę do domu.
Sie muss vor Gericht erscheinen. Ona musi zjawić się przed sądem.
 • Po przydawce dopełniaczowej, a także po zaimkach: wessen, dessen, deren
Wessen Bild hängt an der Wand? Czyj obraz wisi na ścianie?
Das ist das Haus, dessen Besitzer in Deutschland wohnt. To jest dom, którego właściciel mieszka w Nimeczech.
Das ist der Frau, deren Mann Schriftsteller ist. To jest pani, której mąż jest pisarzem.
 • W przysłowiach oraz utartych zwrotach:

Przysłowia:

Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza.
Aller Anfang ist schwer. Początki są trudne.
Kommt Zeit, kommt Rat. Przyjdzie pora, przyjdzie rada.

Zwroty:

Sorgen machen martwić się
In Zweifel ziehen wątpić
Entscheidung treffen podjąć decyzję

 Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej