Czasownik - das Verb w Języku Niemieckim

W tej części serwisu znajdziesz przeróżne informacje na temat niemieckich czasowników. Das Verb czyli niemiecki czasownik pełni wiele istotnych funkcji w zdaniu. Podstawową jest wyrażanie akcji, czynności. Umożliwia konstruowanie zdań w różnych czasach gramatycznych: teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. W kursach znajdujących się poniżej postaramy się rozwiać twoje wątpliwości związane z konstrukcją wszystkich niemieckich czasów: Präsens, Perfekt, Präteritum Imperfekt, Future I i II, Plusquamperfekt. Ponadto omówimy podstawowe informacje związane z czasownikami niemieckimi, przedstawimy czasowniki nieregularne, zasady tworzenia imiesłowów biernych Partizip II przydatnych w konstrukcjach czasów Perfekt, zapoznamy cię z czasownikami modalnymi i posiłkowymi.

Przydatne informacje, które przydadzą się na wstępie:

Poniżesz lista artykułów szczegółowo omawiająca każdy problem związany z czasami i czasownikami niemieckimi.

Czas Przeszły Dokonany - Das Perfekt - użycie Partizip II w Języku Nimieckim

Das Perfekt, jest niemieckim czasem teraźniejszym dokonanym odpowiada on angielskim czasom Present Perfect Simple i Present Perfect Contiunuous. Używany jest w kontekście niedalekiej przeszłości, a skutki wykonywanej czynności, która właśnie się skończyła są widoczne do chwili obecnej. Ze względu, że w zasadzie czas ten odnosi się do przeszłości, a nie teraźniejszości w niniejszym artykule będzie on omawiany jako czas przeszły dokonany. Należy jednak zaznaczyć, że mając na myśli czas przeszły dokonany w dalszej części tego artykułu nie należy go jednocześnie mylić z czasem tzw. zaprzeszłym odpowiadającemu angielskiemu czasowi Past Perfect, który jest czasem służącym do mówienia o czynnościach które wydarzyły się w przeszłości przed innymi czynnościami mającymi miejsce w przeszłości (stąd nazwa zaprzeszły) i jednocześnie nie mającymi związku z teraźniejszością i chwilą obecną. Omawiany czas Das Perfekt taki związek nie jako posiada - na osi czasu moglibyśmy go umieścić gdzieś pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Mam nadzieję, że po dokładnym przeanalizowaniu tego kursu jak i osobnego kursu o czasie zaprzeszłym sprawa tych niuansów gramatycznych się rozjaśni i wszystko stanie się klarowne.

Czas przeszły Perfekt, jest drugim czasem przeszłym w języku niemieckim, jest on używany w rozmowach, pytaniach, odpowiedziach, używamy go wszędzie tam, kiedy mówimy o czynnościach przeszłych dokonanych. Perfekt jest czasem złożonym. Składa się on z czasownika ,,haben” (mieć), lub ,,sein (być)” odmienionego w czasie teraźniejszym (Präsens) i imiesłowu biernego Partizip II danego czasownika, który występuje w formie nieodmienionej.

Przeanalizujmy budowę czasu przeszłego Perfekt

Perfekt ------> haben(mieć), sein(być) + Partizip II

haben, sein - to czasowniki posiłkowe, odmieniane w czasie teraźniejszym (Präsens).

Poniżej przedstawiamy odmianę czasowników posiłkowych takich jak: haben (mieć), sein (być)

 

haben (mieć)

sein (być)

ich (ja)

habe

bin

du (ty)

hast

bist

er/sie/es (on, ona,ono)

hat

ist

wir (my)

haben

sind

ihr (wy)

habt

seid

Sie (państwo, pani)

haben

sind

Partizip II - to imiesłów bierny (odpowiednik angielskiego Past Participle, popularnego czasownika z końcówką -ed). Imiesłów bierny może być: regularny, nieregularny, bądź mieszany. W dziale Czasowniki Nieregularne znajdziesz listę podstawowych niemieckich czasowników i ich imiesłowów biernych przydatnych w konstrukcji tego czasu.

Poniżej przeanalizujemy konstruckję Partizip II - Imiesłowu biernego w poszczególnych 3 przypadkach: regularny, nieregularny, mieszany:

Teraz czas by przedstawić szczegółową odmianę czasowników regularnych, nieregularnych zarówno z haben jak i sein.

  Czasowniki regularne Czasowniki nieregularne
  suchen (szukać) reisen (podrożować) finden (znajdować) gehen (iść)
ich habe gesucht bin gereist habe gefunden bin gegangen
du hast gesucht bist gereist hast gefunden bist gegangen
er, sie, es hat gesucht ist gereist hat gefunden ist gegangen
wir haben gesucht sind gereist haben gefunden sind gegangen
ihr habt gesucht seid gereist habt gefunden seid gegangen
sie haben gesucht sind gereist haben gefunden sind gegangen

Poniżej przyjrzymy się jeszcze odmianie 3 podstawowych czasowników: haben, sein i werden

  haben (mieć) sein (być) werden (stawać się)
ich habe gehabt bin gewesen bin geworden
du hast gehabt bist gewesen bist geworden
er, sie, es hat gehabt ist gewesen ist geworden
wir haben gehabt sind gewesen sind geworden
ihr habt gehabt seid gewesen seid geworden
sie haben gehabt sind gewesen sind geworden

Uwaga! Czasowniki modalne takie jak:

zawsze jako czasownika posiłkowego w czasach Perfekt używają czasownika haben, tworząc natomiast imiesłów bierny (tzw. 3 formę) otrzymują końcówkę -t i w temacie tracą umlaut (przegłos). Schmat poniżej:

Trzecia forma czasownika: ge + temat czasownika bez umlaut + t

ge + konn + t = gekonnt
ge + durf + t = gedurft
ge + soll + t = gesollt

ge + muss + t = gemusst
ge + woll + t = gewollt
ge + moch + t = gemocht

Zanim przejdziemy do kolejnego problemu związanego z czasem Perfekt przyjrzyjmy się kilku przykładom zastosowania opanowanych do tej pory wiadomości w konkretnych zdaniach.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Ich habe ein Buch gelesen. (Ja czytałem książkę.)
-Er hat eine Katze gekauft. (On kupił sobie kota.)
-Ich bin nach Italien gereist. (Ja podróżowałem do Włoch.)


Napewno czytając artykuł do tej pory zastanawiałeś się nad tym z jakimi czasownikami używamy czasownika posiłkowego haben, a z jakimi sein. Teraz przejdziemy właśnie do wyjaśnienia tego zagadnienia.

Czas przeszły Perfekt z ,,sein” tworzą:

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Er ist Lange bei Tanja gewesen. (On był długo u Tanji)
-Hans ist Artzt geworden. (Hans został lekarzem)

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Er ist gestern gestorben. (On wczoraj umarł)
-Die Blumen sind gestern verblüht. (Kwiaty wczoraj przekwitły)

Do tych czasowników należą ponato.: einschlafen (zasypiać),entstehen (powstawać), wachsen (rosnąć), aufwachen (budzić się), gebären (rodzić się), sterben (umierać), vergehen ( przemijać) …

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Sie ist nach Hause gegangen. (Ona poszła do domu)
-Tomas ist nach Belgien gefahren. (Tomasz pojechał do Belgii)

Do tych czasowników należą np.: fahren (jechać),  gehen (iść), fliegen (lecieć), schwimmen (pływać), wandern (wendrować), umsteigen (przesiadac się), kommen (przybywać)…

Czas przeszły Perfekt z ,,haben” tworzą:

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Er hat sich gestern gewaschen. (on się wczoraj umył)
-Er hat sich gefreut.(on się cieszył)

Do tych czasowników należą np.: sich waschen (myć się), sich treffen (spotkać się), sich erinnern (przypominać sobie), sich freuen (cieszyć się)

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Ich habe die Frau nicht gesehen. (Ja nie widziałem tej kobiety)
-Der Schüler hat den Satz erklärt. ( Uczeń objaśnił zdanie)

Do tych czasowników należą np.
kaufen (kupować), sehen (widzieć),  lieben (kochać), verstehen (rozumieć), erklären (wyjaśniać)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich habe es nicht gekonnt. (Ja tego nie potrafiłem/łam)
- Ich habe es nich gewollt. (Nie chciałem tego)

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Er hat auf dem Tisch gesessen. (On siedział na stole)
-Der Opa hat zwei Stunden geschlafen. (Dziadek spał dwie godziny)

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Es hat gestern stark geschneit. (Wczoraj mocno padał śnieg)
-Es hat mir dort gut gefallen. (Barzo mi się tam podobało)

Do tych czasowników należą np.:  es donnert (grzmi), es regnet (pada deszcz),es hagelt (pada grad), es schneit (pada śnieg), es gibt (znajduje się), es gefällt (podoba się)

Niektóre czasowniki w niemieckim tworzą Perfekt zarówno z ,, haben” jak i ,,sein

Zależy to od tego, czy są w zdaniu użyte jako czasowniki przechodnie czyli wymagające dopełnienia w bierniku, wtedy tworzą Perfekt z ,,haben”, czy też nieprzechodnie, wyrażające ruch, kierunek, w którym się zmierza wówczas tworzy się Perfekt z ,,sein”.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Das Baby ist erschrocken. (Dziecko się przestraszyło)
-Die Katze hat das Kind erschreckt. (Kot przestraszył dziecko)
-Sie ist vor Freude durch alle Zimmer getanzt.
(Ona z radości przetańczyła przez wszystkie pokoje)
-Sie haben die ganze Nacht hindurch getanzt. (Oni tańczyli przez całą noc)

Czas Przeszły Prosty - Präteritum Imperfekt - w Języku Niemieckim

Präteritum Imperfekt, czyli niemiecki Czas Przeszły Prosty jest tematem tego kursu. Jeżeli jesteś osobą, które uczyła się innych języków obcych np. angielskiego to możesz łatwo odnieść ten czas do tamtejszego Past Simple. Podobnie jak Past Simple, Czas Präteritum przedstawia wydarzenia z przeszłości, nie wiążąc ich z teraźniejszością. Ponadto ze względu iż w jezyku niemieckim nie występują odpowiedniki czasów ciągłych, na Czas Präteritum z angielskiego tłumaczymy również Past Continuous czy zwroty empatyczne: I did play footbal. Czynności wyrażane przezCzas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości. Ten czas używany jest przede wszystkim w opowiadaniach , sprawozdaniach czy też bajkach, tym samym również często w języku pisanym.

Aby zbudować zdanie w Czas Przeszły Prosty wystarczy tylko druga forma czasownika odmieniona odpowiednio przez osoby. Pamiętając formy prezentowane w tabeli poniżej, wiemy, że druga forma czasownika haben (mieć) brzmi hatte (miałem) a druga forma czasownika sein (być) brzmi war (byłem).


Präteritum czasowników regularnych:

Od czasownika odcinamy końcówkę -en, a następnie dodajemy -t oraz końcówki odmiany czasu teraźniejszego, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej, która równa się pierwszej osobie.

Uwaga! Do czasowników, których temat kończy się na –t, -d lub –m, -n dodaje się samogłoskę –e przed przedrostkiem –t oraz końcówkami osobowymi

 

fragen (pytać)

warten (czekać)

kaufen (kupować) enden (kończyć się)

ich (ja)

fragte

wartete

kaufte endete

du (ty)

fragtest

wartetest

kauftest endetest

er, sie, es (on,ona,ono)

fragte

wartete

kaufte endete

wir (my)

fragten

warteten

kauften endeten

ihr (wy)

fragtet

wartetet

kauftet endetet

Sie (państwo, pani)

fragten

warteten

kauften endeten

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich fragte meinen Lehrer um die Hausaufgaben.
(Ja pytałem mojego nauczyciela o zadanie domowe)
- Er wartete auf meine Schwerter vor der Schule. (On czekał na moja siostrę przed szkołą)

Präteritum czasowników nieregularnych

W przypadku czasowników nieregularnych odmienianych w czasie przeszłym prostym mogą występować dwa schematy odmiany:

1. (Występuje rzadziej) czasowniki nieregularne otrzymują przyrostek –t oraz końcówki osobowe czasu teraźniejszego (z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej), przy czym zmienia się temat bezokolicznika.  Do tej grupy należą czasowniki takie jak:

Kennen (znać), Rennen (pędzić), Senden (przesyłać), Nennen (nazywać), Sich wenden (zwracać się), Bringen (przynosić), Wissen (wiedzieć), Denken (myśleć)
ORAZ MODALNE: Können (móc), Dürfen (mieć pozwolenie), Mögen (lubić), Wollen (chcieć), Müssen (musieć), Sollen (mieć powinność).

Tabelka przedstawia odmianę czasowników nieregularnych  czasownika ,,kennen” (znać), ,,rennen” (biegać)oraz czasownika modalnego ,,sollen” (mieć powinność)

 

kennen (znać)

rennen (biegać)

sollen (mieć powinność)

ich (ja)

kannte

rannte

sollte

du (ty)

kanntest

ranntest

solltest

er, sie, es (on,ona,ono)

kannte

rannte

sollte

wir (my)

kanten

rannten

sollten

ihr (wy)

kanntet

ranntet

solltet

Sie (państwo, pani)

kannten

rannten

sollten

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich kannte den Schauspieler. (Znałem tego aktora)
- Wir sollten die Hausaufgaben machen. (My powinniśmy zrobić to zadanie domowe)

2. czasowniki nieregularne w odmianie mocnej, tworzą Präteritum od tematu, tj. po odrzuceniu końcówki bezokolicznikowej -en, temat ulega zmianie na nieregularny w czasie przeszłym - przez zamianę samogłoski rdzennej (np. e na a), następnie dodaje się końcówki osobowe czasu teraźniejszego z wyjątkiem 1 i 3 osoby l. poj., które nie otrzymują żadnych końcówek.

Tabelka przedstawia odmianę czasownika mocnego fahren (jechać), fliegen (latać), springen (skakać) w Präteritum

 

fahren (jechać)

fliegen (latać) springen (skakać)

ich (ja)

fuhr

flog sprang

du (ty)

fuhrst

flogst sprangst

er, sie, es (on,ona,ono)

fuhr

flog sprang

wir (my)

fuhren

flogen sprangen

ihr (wy)

fuhrt

flogt sprangt

Sie (państwo, pani)

fuhren

flogen sprangen

Uwaga! Zwróć uwagę, ze w 1 (ich) i 3(er, sie, es) osbobie liczby pojedynczej nie dodajemy końcówki.

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er bot mir die Hilfe an. (On zaproponował mi pomoć)
- Er fuhr nach hause. (On pojechał do domu)
- Ich half ihr beim tanzen. (Pomogłam jej w tańczeniu)


Na koniec warto jeszcze przeanalizować odmianę popularnych i często stosowanych czasowników: haben, sein, werden (głównie ze względu na to iż są używane w konstrykcji innych czasów.)

Tabelka przedstawia odmianę czasowników posiłkowych sein (być) i haben (mieć) oraz werden ( stawać się) w czasie Präteritum

 

haben (mieć)

werden (stawać się)

sein (być)

ich (ja)

hatte

wurde

war

du (ty)

hattest

wurdest

warst

er/sie/es (on, ona,ono)

hatte

wurde

war

wir (my)

hatten

wurden

waren

ihr (wy)

hattet

wurdet

wart

Sie (państwo, pani)

hatten

wurden

waren

Dość istotna jest również znajomość odmiany czasowników modalnych stąd przykład Müssen (musieć), Können (móc) i Mögen (lubić) w tabelce poniżej:

 

Müssen (musieć)

Können (móc)

Mögen (lubić)

ich (ja)

musste

konnte

mochte

du (ty)

musstest

konntest

mochtest

er/sie/es (on, ona,ono)

musste

konnte

mochte

wir (my)

mussten

konnten

mochten

ihr (wy)

musstet

konntet

mochtet

Sie (państwo, pani)

mussten

konnten

mochten

Do czasowników mocnych należą:

Infinitiv

3. Person Präsens

1./3. Person Präteritum

3. Person Partizip Perfekt

backen (piec)

bäckt

backte/buk

hat gebacken

befehlen (rozkazywać)

befiehlt

befahl

hat befohlen

beginnen (zaczynać)

beginnt

begann

hat begonnen

beißen (gryźć)

beißt

biss

hat gebissen

beweisen (udowodnić)

beweist

bewies

hat bewiesen

bewegen (poruszać się)

bewegt

bewog

hat bewogen

bewerben sich (ubiegać się)

bewirbt sich

bewarb

hat sich beworben

biegen (wygiąć, skręcić)

biegt

bog

hat/ist gebogen

bieten (oferować)

bietet

bot

hat geboten

binden (wiązać)

bindet

band

hat gebunden

bitten (prosić)

bittet

bat

hat gebeten

bleiben (pozostać)

bleibt

blieb

ist geblieben

braten (piec, smażyć)

brät

briet

hat gebraten

brechen (łamać)

bricht

brach

hat/ist gebrochen

brennen (palić)

brennt

brannte

hat gebrannt

bringen (przynieść)

bringt

brachte

hat gebracht

denken (myśleć)

denkt

dachte

hat gedacht

empfangen (przyjmować)

empfängt

empfing

hat empfangen

empfehlen (polecać)

empfiehlt

empfahl

hat empfohlen

entscheiden (decydować)

entscheidet

entschied

hat entschieden

erschrecken (wystraszyć się)

erschrickt

erschrack

ist erschrocken

essen (jeść)

isst

hat gegessen

fahren (jechać)

fährt

fuhr

ist/hat gefahren

fallen (upadać)

fällt

fiel

ist gefallen

fangen (łapać)

fängt

fing

hat gefangen

finden (znajdować)

findet

fand

hat gefunden

fliegen (latać)

fliegt

flog

ist/hat geflogen

fliehen (uciekać)

flieht

floh

ist geflohen

fließen (płynąć)

fließt

floß

ist geflossen

frieren (marznąć)

friert

fror

ist/hat gefroren

gebären (rodzić)

gebärt/
gebiert

gebar

hat geboren

geben (dawać)

gibt

gab

hat gegeben

gehen (iść)

geht

ging

ist gegangen

gelingen (udać się)

gelingt

gelang

ist gelungen

gelten (mieć ważność, uchodzić)

gilt

galt

hat gegolten

genesen (wyzdrowieć)

genest

genas

ist genesen

genießen (jeść, żażywać)

genießt

genoss

hat genossen

geschehen (zdarzyć się)

geschieht

geschah

ist geschehen

gewinnen (wygrać)

gewinnt

gewann

hat gewonnen

gießen (podlewać)

gießt

goss

hat gegossen

gleichen (z/równać)

gleicht

glich

hat geglichen

greifen (sięgać, chwytać)

greift

griff

hat gegriffen

haben (mieć)

hat

hatte

hat gehabt

halten (trzymać, zatrzymywać)

hält

hielt

hat gehalten

hängen (wisieć)

hängt

hing

hat gehangen

heben (podnosić)

hebt

hob

hat gehoben

heißen (nazywać się)

heißt

hieß

hat geheißen

helfen (pomagać)

hilft

half

hat geholfen

kennen (znać)

kennt

kannte

hat gekannt

klingen (brzmieć)

klingt

klang

hat geklungen

kommen (przychodzić)

kommt

kam

ist gekommen

laden (ładować)

lädt

lud

hat geladen

lassen (kazać, pozwalać, zostawiać)

lässt

ließ

hat gelassen

laufen (biec)

läuft

lief

ist gelaufen

leiden (cierpieć)

leidet

litt

hat gelitten

leihen (pożyczać)

leiht

lieh

hat geliehen

lesen (czytać)

liest

las

hat gelesen

liegen (leżeć)

liegt

lag

hat gelegen

lügen (kłamać)

lügt

log

hat gelogen

messen (mierzyć)

misst

maß

hat gemessen

nehmen (brać)

nimmt

nahm

hat genommen

nennen (nazywać)

nennt

nannte

hat genannt

pfeifen (gwizdać)

pfeift

pfiff

hat gepfiffen

raten (radzić)

rät

riet

hat geraten

reißen (rwać, drzeć)

reißt

riss

hat/ist gerissen

reiten (jeździć konno)

reitet

ritt

ist/hat geritten

rennen (pędzić)

rennt

rannte

ist gerannt

riechen (wąchać, pachnieć)

riecht

roch

hat gerochen

rufen (wołać)

ruft

rief

hat gerufen

schaffen (stworzyć)

schafft

schuf

hat geschaffen

scheinen (wydawać się, świecić)

scheint

schien

hat geschienen

schieben (popychać, przesunąć)

schiebt

schob

hat geschoben

schießen (strzelać)

schießt

schoss

hat geschossen

schlafen (spać)

schläft

schlief

hat geschlafen

schlagen (bić, uderzać)

schlägt

schlug

hat geschlagen

schließen (zamykać)

schließt

schloss

hat geschlossen

schmeißen (wyrzucać)

schmeißt

schmiss

hat geschmissen

schmelzen (topić [się])

schmilzt

schmolz

hat/ist geschmolzen

schneiden (ciąć, kroić)

schneidet

schnitt

hat geschnitten

schreiben (pisać)

schreibt

schrieb

hat geschrieben

schreien (krzyczeć)

schreit

schrie

hat geschrie(e)n

schweigen (milczeć)

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

schwimmen (pływać)

schwimmt

schwamm

ist/hat geschwommen

schwören (przysięgać)

schwört

schwor

hat geschworen

sehen (widzieć)

sieht

sah

hat gesehen

sein (być)

ist

war

ist gewesen

senden (wysyłać)

sendet

sandte

hat gesandt

singen (śpiewać)

singt

sang

hat gesungen

sinken (tonąć)

sinkt

sank

ist gesunken

sitzen (siedzieć)

sitzt

saß

hat gesessen

sprechen (rozmawiać, mówić)

spricht

sprach

hat gesprochen

springen (skakać)

springt

sprang

ist gesprungen

stehen (stać)

steht

stand

hat gestanden

stehlen (kraść)

stiehlt

stahl

hat gestohlen

steigen (wspinać się)

steigt

stieg

ist gestiegen

sterben (umierać)

stirbt

starb

ist gestorben

stoßen (popychać)

stößt

stieß

hat/ist gestoßen

streichen (skreślać, malować)

streicht

strich

hat gestrichen

streiten (kłócić się)

streitet

stritt

hat gestritten

tragen (nosić)

trägt

trug

hat getragen

treffen (spotykać się)

trifft

traf

hat getroffen

treiben (uprawiać)

treibt

trieb

hat/ist getrieben

treten (deptać)

tritt

trat

ist/hat getreten

trinken (pić)

trinkt

trank

hat getrunken

tun (czynić)

tut

tat

hat getan

unterbrechen (przerywać)

unterbricht

unterbrach

hat unterbrochen

unterschreiben (podpisywać)

unterschreibt

unterschrieb

hat unterschrieben

verderben (psuć się)

verdirbt

verdarb

ist verdorben

vergessen (zapominać)

vergisst

vergaß

hat vergessen

vergleichen (porównywać)

vergleicht

verglich

hat verglichen

verlieren (tracić, przegrywać)

verliert

verlor

hat verloren

vermeiden (uniknąć)

vermeidet

vermied

hat vermieden

verschwinden (znikać)

verschwindet

verschwand

ist verschwunden

verzeihen (przebaczać)

verzeiht

verzieh

hat verziehen

wachsen (rosnąć)

wächst

wuchs

ist gewachsen

waschen (myć, prać)

wäscht

wusch

hat gewaschen

werben (zjednywać, reklamować)

wirbt

warb

hat geworben

werden (stać się, zostać)

wird

wurde

ist geworden

werfen (rzucać)

wirft

warf

hat geworfen

wiegen (ważyć)

wiegt

wog

hat gewogen

wissen (wiedzieć)

weiß

wusste

hat gewusst

ziehen (ciągnąć)

zieht

zog

hat gezogen

zwingen (zmuszać)

zwingt

zwang

hat gezwungen

W ostatnim przypadku forma imiesłowu jest taka sama dla wszystkich osób, w w/w tabeli czasownik posiłkowy został odmieniony do 3. osoby liczby pojedynczej.

Czas Przyszły i Czas Przyszły Dokonany - Future I i Future II w Języku Niemieckim

Niniejszy artykuł poświęcimy niemieckiemu czasowi przyszłemu. Czas Przyszły - Future w języku niemieckim możemy podzielić na dwie formy:

Czas przyszły jest formą złożoną i składa się z czasownika posiłkowego ,,werden” (stać się), odmiennego w czasie teraźniejszym, oraz bezokolicznika danego czasownika, który stawiamy na końcu zdania.

Poniżej schemat Konstrukcji zdania w czasie Future:

Podmiot + WERDEN (stać się)
- czasownik posiłkowy,
-odmieniamy w czasie teraźniejszym
+ dopełnienie + bezokolicznik
- na końcu zdania

Uwaga! Jeżeli ktoś do tej pory miał styczność z językiem angielskim warto zaznaczyć iż niemiecki czas przyszły odpowiada dwóm formom angielskim: Future Simple (I will go to sister) i Future Continuous (I will be going to sister).

Poniżej przedstawiamy odmianę czasownika posiłkowego ,,werden” (stać się) w czasie teraźniejszym:

 

werden (stać się)

ich (ja)

werde

du (ty)

wirst

er, sie, es (on,ona,ono)

wird

wir (my)

werden

ihr (wy)

werdet

Sie (państwo, pani)

werden

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO

Tabelka przedstawia budowę czasu przeszłego FUTUR I

Futur I = werden + Infinitiv I Aktiv (bezokolicznik I strony czynnej)

1. Oto kilka przykładów zastosowań wyrażające czynności, która może się odbyć w przyszłości rzeczywiście lub przypuszczalnie:

- Wir werden meinen Freund besuchen.
(My odwiedzimy mojego przyjaciela)
- Ich werde dieses Jahr nach Deutschland fahren.
(Pojadę w tym roku do Niemiec)

2. Oto kilka przykładów zastosowań wyrażające przypuszczenie odnoszące się do teraźniejszości:

- Ela iest heute nich da. Sie wird wohl krank sein.
(Eli nie ma dzisiaj. Ona chyba jest chora.)
- Gehen wir zu ihr. Sie wird wohl auf uns warten.
(Pojdziemy do niej. Ona chyba na nas czeka.)

Tabelka przedstawia budowę czasu przeszłego FUTUR II

 Futur II = werden+ Infinitiv II Aktiv (bezokolicznik II strony czynnej)

 Uwaga! Infinitiv II Aktiv (bezokolicznik II strony czynnej) składa się z imiesłowu biernego i czasownika posiłkowego haben bądź sein zawsze w formie bezokolicznika.

1. Oto kilka przykładów zastosowań czasu:

- Sie wird den Examen bestimmt bestanden haben.
(Ona z pewnością zda egzamin)
- Er wird sicher schon gekommen sein. (On na pewnością już przyszedł)

2. Futur II wyraża również przypuszczenie odnoszące się do przeszłości. Jest to najważniejsze zastosowanie czasu Futur II. Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wird wohl in die Oper gegangen sein.
(On chyba poszedł do opery.)
- Sie werden wohl  in die Stadt gegangen sein.
(Oni chyba poszli do miasta.)
- Die Lehrerin wird wohl deinen dummen Kommentar gehört haben.
(Nauczycielka przypuszczalnie usłyszała twój głupi komentarz)

Uwaga! Użyciem czasownika ,,haben” lub ,,sein”, współtworzącego formę czasu Futur II, rządzą takie same reguły jak w Perfekcie! Poniżej typowy błąd z tym związany:

Zdanie złe: Frau Schultz ist nicht zu Hause. Sie wird schon wieder verreist haben.
Dobrze: Frau Schultz ist nicht zu Hause. Sie wird schon wieder verreist sein.
(Pani Schulz nie ma w domu. Ona pewnie znowu podróżuje.)

Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt w Języku Niemieckim

Plusquamperfekt, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się już do tej pory języka angielskiego możesz ten czas skojarzyć z tamtejszym Past Perfect. Czas Plusquamperfekt jest stosowany do wyrażania czynności których akcja miała miejsce przed innymi czaynnościami w przeszłości stąd jego nazwa zaprzeszły.

Czas zaprzeszły składa się z  czasowników posiłkowych takich jak: sein (być) i haben (mieć) odmienianych w czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum) oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II. Użycie czasownika ,,sein” (być) i ,,haben” (mieć) uzależnione jest od tych samych zasad, jakie obowiązują przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.

Na dobry początek warto rozpocząć od przyswojenia sobie odmiany czasowników posiłkowych sein i haben. Tabelka poniżej przedstawia odmianę czasownika ,,sein” (być) i ,,haben” (mieć) w czasie czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum), które następnie służa w konstrukcji Czasu zaprzeszłego - Plusquamperfekt.

 

haben (mieć)

sein (być)

ich (ja)

hatte

war

du (ty)

hattest

warst

er/sie/es (on, ona,ono)

hatte

war

wir (my)

hatten

waren

ihr (wy)

hattet

wart

Sie (państwo, pani)

hatten

waren

Do konstruowania pełnego zdania w czasie Plusquamperfekt jak już wspominaliśmy powyżej prócz czasowników posiłkowych sein czy to haben potrzebujemy jeszcze imiesłów bierny. By nie powtarzać w sposób rozbudowanych zgadnienia tworzenia imiesłowów biernych (Partizip II) od czasowników warto przeglądnąć artykuł Czas Przeszły Dokonany (Perfekt) gdyż owe zasady są identyczne w obu przypadkach. Tym samym zasadą jak w Czasie Przeszłym Dokonanym podlega również dobór czasownika posiłkowego tj. czy z danym Partizip II ma występować sein czy też haben, również i w tym przypadku odsyłamy do artykułu Czas Przeszły Dokonany (Perfekt). W artykule Czasowniki Nieregularne znajdziesz natomiast długa listę podstawowych czasowników nieregularnych i ich imiesłowów biernych (Partizip II).

Ucząc się czasu Plusquamperfekt warto znać już czas Perfekt (Czas przeszły dokonany), gdyż konstrukcja zdania jest niemal identyczna jednyną różnicą jest fakt, że czasowniki posiłkowe haben (mieć) i sein (być) odmieniają się w czasie przeszłym (Präteritum), a nie w czasie teraźniejszym (Präsens).

Poniżej porównanie obu konstrukcji:

Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt:

Podmiot + haben/sein odmieniony w (Präteritum) + dopełnienie + Partizip II

Czas przeszły dokonany - Perfekt:

Podmiot + haben/sein odmieniony w (Präsens) + dopełnienie + Partizip II

Oto kilka przykładów zastosowań:

Sie hatte mich nicht gesehen. (On mnie nie widziała)
Ich war in die Türkei gefahren. (Pojechałem do Turcji)


ZASTOSOWANIE CZASU PLUSQUAMPERFEKT

Oto kilka przykładów zastosowań:

Er ging am Montag früher zu Bett, denn er war schon um 6 Uhr morgens aufgestanden.
(On poszedł w poniedziałek wcześniej do łóżka, ponieważ wstał już o 6 rano.)

Wir konnten nicht ins Ausland fahren. Wir hatten zu wenig Geld verdient.
(Nie mogliśmy pojechać za granicę. Zarobiliśmy za mało pieniędzy)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Nachdem er das Licht eingeschaltet hatte, bemerkte er am Fenster einen Mann.

Nachdem ich den Bericht geschrieben hatte, brachte ich ihn zum Chef.
(Po napisaniu protokołu zaniosłam go do szefa)

Czasowniki Modalne - Die Modalverben w Języku Niemieckim

Die Modalverben, czyli czasowniki modalne w jezyku niemieckim będa tematem tego kursu. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych. Czasowniki te występują z bezokolicznikiem bez zu innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Bezokolicznik znajduje się wówczas na końcu zdania.

Do czasowników modalnych- (Modalverben) należą:

Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek osobowych i są identyczne. W temacie niektórych czasowników dochodzi do zmiany samogłoski, w liczbie pojedynczej znika też Umlaut.

Tabela odmian czasowników modalnych

 

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ich

kann

darf

soll

muss

will

mag

du

kannst

darfst

sollst

musst

willst

magst

er

kann

darf

soll

muss

will

mag

sie

kann

darf

soll

muss

will

mag

es

kann

darf

soll

muss

will

mag

wir

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ihr

könnt

dürft

sollt

müsst

wollt

mögt

sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Jak używamy KÖNNEN i DÜRFEN w zdaniu?



Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Ich kann schon gut Auto fahren (Ja umiem już dobrze jeździć samochodem)

- Sie dürfen hier nicht parken (Nie może pani tutaj zaparkować)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe: Unser Lehrer kann den Stoff gut zu erklären.

Dobrze: Unser Lehrer kann den Stoff gut erklären.

( Nasz nauczyciel potrafi ten materiał dobrze wytłumaczyć )

 

Jak używamy SOLLEN i MÜSSEN w zdaniu?



Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

-Daniel, du sollst öfter deinen Eltern helfen

(Daniel, ty powinieneś częściej pomagać twoim rodzicom )

-Ich muss et was essen ( Ja muszę coś zjeść)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Mein Vater musst oft sonntags arbeiten.

Dobrze: Mein Vater muss oft sonntags arbeiten.

( Mój tata musi często w niedzielę pracować )

Jak używamy WOLLEN i MÖGEN w zdaniu?



Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Was wollt ihr jetzt machen? (Co chcecie teraz zrobić? )

- Ich mag deine Schwester ( Ja lubię twoją siostrę )

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Ich wolle kein Fleisch essen.musst

Dobrze: Ich will kein Fleisch essen.( Ja nie chcę jeść mięsa )

Czasowniki Nieregularne - Irregular Verben - w Języku Niemieckim

Poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych czasowników nieregularnych w jezyku niemieckim, zapewne stanie się ona niezastąpiona podczas konstruowania niemieckich zdań w czasach perfekt.

 Tabelka czasowników nieregularne w języku niemieckim:

Infinitiv

Imperfekt

Partizip II

Znaczenie

anbieten

bot an

angeboten

oferować

anziehen

zog sich an

sich angezogen

ubierać się

auffallen

fiel auf

aufgefallen

zwracać uwagę

backen

buk/backte

gebacken

piec

befehlen

befahl

befohlen

rozkazać

beginnen

begann

begonnen

zaczynać

bekommen

bekam

bekommen

otrzymywać

biegen

bog

gebogen

skręcać

bieten

bot

geboten

oferować

bitten

bat

gebeten

prosić

bleiben

blieb

geblieben

pozostać

braten

briet

gebraten

piec/smażyć

brechen

brach

gebrochen

łamać

brennen

brannte

gebrannt

palić się

bringen

brachte

gebracht

przynosić

denken

dachte

gedacht

myśleć

dürfen

durfte

gedurft

móc

empfehlen

empfahl

empfohlen

polecić

empfinden

empfand

empfunden

odczuwać, doznać

entscheiden

entschied

entschieden

za/decydować

erschrecken

erschrak

erschrocken

przerazić

essen

gegessen

jeść

fahren

fuhr

gefahren

jechać

fallen

fiel

gefallen

upadać

fangen

fing

gefangen

łapać

finden

fand

gefunden

znaleźć

fliegen

flog

geflogen

latać

fliehen

floh

geflohen

uciekać

fließen

floss

geflossen

płynąć

fressen

fraß

gefressen

żreć

frieren

fror

gefroren

marznąć

gebaren

gebar

geboren

rodzić

geben

gab

gegeben

dawać

gehen

ging

gegangen

iść

gelingen

gelang

gelungen

udać się

gelten

galt

gegolten

obowiązywać

genießen

genoss

genossen

rozkoszować się

geschehen

geschah

geschehen

wydarzyć się

gewinnen

gewann

gewonnen

wygrać

gießen

goss

gegossen

podlewać

greifen

griff

gegriffen

sięgać

haben

hatte

gehabt

mieć

halten

hielt

gehalten

trzymać

hängen

hing

gehangen

wisieć

heben

hob

gehoben

podnosić

heißen

hieß

geheißen

nazywać

helfen

half

geholfen

pomagać

kennen

kannte

gekannt

znać

klingen

klang

geklungen

brzmieć

kommen

kam

gekommen

przychodzić

können

konnte

gekonnt

móc

laden

lud

geladen

załadować

lassen

ließ

gelassen

pozwalać

laufen

lief

gelaufen

biec

leiden

litt

gelitten

cierpieć

leihen

lieh

geliehen

pożyczać

lesen

las

gelesen

czytać

liegen

lag

gelegen

leżeć

lügen

log

gelogen

kłamać

messen

maß

gemessen

mierzyć

mögen

mochte

gemocht

lubić

müssen

musste

gemusst

musieć

nachdenken

dachte nach

nachgedacht

rozmyślać

nehmen

nahm

genommen

brać

nennen

nannte

genannt

nazywać

pfeifen

pfiff

gepfiffen

gwizdać

raten

riet

geraten

radzić

reißen

riss

gerissen

rwać

reiten

ritt

geritten

jeździć konno

rennen

rannte

gerannt

pędzić,  biec

riechen

roch

gerochen

pachnieć

rufen

rief

gerufen

wołać

schaffen

schuf

geschaffen

tworzyć

scheinen

schien

geschienen

świecić, wydać się

schieben

schob

geschoben

pchać

schießen

schoss

geschossen

strzelać

schlafen

schlief

geschlafen

spać

schlagen

schlug

geschlagen

bić

schließen

schloss

geschlossen

zamykać

schmeißen

schmiss

geschmissen

wyrzucić, ciskać

schneiden

schnitt

geschnitten

kroić

schreiben

schrieb

geschrieben

pisać

schreien

schrie

geschrien

krzyczeć

schweigen

schwieg

geschwiegen

milczeć

schwimmen

schwamm

geschwommen

pływać

sehen

sah

gesehen

widzieć

sein

war

gewesen

być

senden

sandte

gesandt

wysyłać

singen

sang

gesungen

śpiewać

sinken

sank

gesunken

opadać, tonąć

sitzen

saß

gesessen

siedzieć

sollen

sollte

gesollt

mieć powinność

sprechen

sprach

gesprochen

mówić

springen

sprang

gesprungen

skakać

stechen

stach

gestochen

kłuć

stehen

stand

gestanden

stać

stehlen

stahl

gestohlen

kraść

steigen

stieg

gestiegen

wchodzić, wspinać

sterben

starb

gestorben

umierać

stinken

stank

gestunken

śmierdzieć

stoßen

stieß

gestoßen

potrącić, uderzać

streiten

stritt

gestritten

kłócić się

teilnehmen

nahm teil

teilgenommen

uczestniczyć

tragen

trug

getragen

nosić

treffen

traf

getroffen

spotykać

treten

trat

getreten

wchodzić

trinken

trank

getrunken

pić

trugen

trog

getrogen

oszukiwać

tun

tat

getan

czynić, robić

verbringen

verbrachte

verbracht

spędzać

vergessen

vergaß

vergessen

zapominać

verlieren

verlor

verloren

tracić, gubić

verschmelzen

verschmolz

verschmolzen

stopić

versprechen

versprach

versprochen

obiecywać

verzeihen

verzieh

verziehen

wybaczyć

wachsen

wuchs

gewachsen

rosnąć

waschen

wusch

gewaschen

prać/myć

wegwerfen

warf weg

weggeworfen

wyrzucać

wenden

wandte

gewandt

zwracać się

werben

warb

geworben

reklamować

werden

wurde

geworden

stawać się, zostawać

werfen

warf

geworfen

rzucać

wiegen

wog

gewogen

ważyć

wissen

wusste

gewusst

wiedzieć

wollen

wollte

gewollt

chcieć

ziehen

zog

gezogen

ciągnąć

zwingen

zwang

gezwungen

zmuszać

Czasowniki Zwrotne - Die reflexiven Verben - w bierniku (Akkusativ) i celowniku (Dativ) w Niemieckim

Die reflexiven Verben, czyli czasowniki zwrotne w języku niemieckim są tematem bieżącego kursu. Niemiecki czasownik zwrotny ma następujące własności:

Tabela przedstawia  odmianę czasownika ,,sich” się  i ,,sich” sobie w bierniku i celowniku

Dopełnienie zaimkowe w bierniku ,,sich” (się)

Dopełnienie zaimkowe w celowniku ,,sich” (sobie)

ich (ja)

mich

ich (ja)

mir

du (ty)

dich

du (ty)

dir

er/sie/es (on,ona,ono)

sich

er/sie/es (on,ona,ono)

sich

wir (my)

uns

wir (my)

uns

ihr (wy)

euch

ihr (wy)

euch

Sie (państwo, pani)

sich

Sie (państwo, pani)

sich

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wäscht sich. (On się myje.) – biernik - Akkusativ
- Er wäscht sich die Hände. (On myje sobie ręce.) – celownik - Dativ

- Ich ziehe mich an. (Ja się ubieram.) - biernik - Akkusativ
- Ich ziehe mir das Kleid an. (Ja ubieram sobie sukienkę.) – celownik- Dativ

Poniżej jeszcze kilka przykładów odmiany czasownika zwrotnego z biernikiem:

- Ich kämme mich. (Czeszę się.)
- Du kämmst dich. (Ty czeszesz się)
- Er kämmt sich. (On czesze się)

Poniżej jeszcze kilka przykładów odmiany czasownika zwrotnego z celownikiem:

- Ich kämme mir die Haare. (Ja czesze sobie włosy.)
- Du kämmst dir die Haare. (Ty czeszesz sobie włosy.)
- Es kämmt sich die Haare. (On czesze sobie włosy.)

Z powyższych dwóch wzorów odmian wynika, że czasowniki zwrotne mogą być użyte nie tylko z biernikiem zaimka osobowego, lecz również z celownikiem zaimka osobowego, który w liczbie pojedynczej dla pierwszej osoby brzmi mir, a dla drugiej dir. W pozostałych osobach  liczby pojedynczej i mnogiej jest taki sam, jak odpowiedni biernik zaimka zwrotnego.

Do podstawowych czasowników zwrotnych w języku niemieckim należą między innymi:

sich waschen – myć się
sich beeilen - pośpieszyć się
sich befinden - znajdować się
sich verabschieden- pożegnać się
sich beschäftigen - zajmować się
sich entschuldigen - przepraszać
sich unterhalten - rozmawiać
sich verabschieden - pożegnać się
sich etw. leisten- pozwolić sobie na coś
sich verspäten - spóźniać się
sich vorstellen - przedstawiać się lub sobie

sich erholen - odpoczywać
sich freuen - cieszyć się
sich fühlen - czuć się
sich interessieren - interesować się
sich kämmen - czesać się
sich rasieren - golić się
beeilen- spieszyć się
sich setzen - siadać
sich treffen - spotykać się
sich etw. wünschen - coś sobie życzyć

Uwaga! Niemieckie czasowniki zwrotne nie zawsze odpowiadają czasownikom  w języku polskim do nich należą:  sich setzen (siadać) , sich unterhalten (rozmawiać), sich bedanken (dziękować),  sich erholen (wypoczywać), sich sehnen (tęsknić). Poniżej kilka przykładów:

Sie erholt sich nach der Arbeit.

Ona odpoczywa po pracy.

Sie setzt sich an den Tisch.

Ona siada do stołu.

Uwaga! Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są również zwrotne w języku niemieckim do nich należą: spielen (bawić się), lernen (uczyć się), enden (kończyć się), beginnen (zaczynać się), gelingen (udać się), gefallen (podobać się), lachen (śmiać się), heiβen (nazywać się), zustimmen (zgodzić się). Poniżej kilka przykładów:

Asia lernt Karten spielen.

Asia uczy się grać w karty.

Tobias spielt Ball.

Tobiasz bawi się piłką.

Der Film endet in 20 Minuten.

Film kończy się za 20 minut.

Uwaga! Typowym błędem jest nie odmienianie zaikma zwrotnego "sich" przez osoby wstawiając go w zdanie jak w przykładzie poniżej:

Zdanie złe: Ich wasche sich immer mit kaltem Wasser.
Dobrze: Ich wasche mich immer mit kaltem Wasser. (zawsze myję się zimną wodą)
Podpowiedź: Zaimek zwrotny musi zostać użyty w 1. osobie.

Präsens - Czas Teraźniejszy Prosty w Języku Niemieckim

Präsens, to Czas Teraźniejszy Prosty w języku niemieckim. Jest podstawowym czasem niemieckim od którego warto rozpocząć naukę konstuckji czasów w tym języku. W porównaniu np. z językiem angielskim czas teraźniejszy jest znacznie prostszy gdyż ogranicza się do opanowania konstruckji czasu Präsens, która odnosi się do 3 angielskich form takich jak: Present Simple (I play violine.), Present Continuous (I am playing violine.) i formy empatycznej (I do play violine.). Präsens jest w swojej konstrukcji najbardziej podobne do czasu Present Simple. Puki co jednak oderwijmy się od tych niuansów pomiędzy różnymi językami obcymi i skupmy się konkretnie na języku niemieckim i czasie Präsens.

Zacznijmy od przeanalizowania sytuacji szczegółowo sytuacji w jakich stosujemy czas teraźniejszy prosty Präsens, a następnie przejdziemy do odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w tym czasie.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO (Präsens)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er liest das Buch (on czyta książkę)

- Er tanzt im Park (on tańczy w parku)

- Sie sitzt auf der Bank (ona siedzi na ławce)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er ist krank (on jest chory)

- Sie hat schnupfen (ona ma katar)

- Er ist schwach (on jest słaby)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wohnt seit zwei Jahren in Hamburg (on mieszka od dwóch lat w Hamburgu)

- Er ist in Warschau geboren (on urodził się w Warszawie)

- Sie arbeitet seit einem Jahr in Poznań (ona pracuje od roku w Poznaniu)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Heute gehen wir ins Theater (dzisiaj idziemy do teatru)

- Er schreibt mir ganz sicher (on na pweno do mnie napisze)

- Morgen gehen wir tanzen (jutro pójdziemy tańczyć)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Es war schrecklich kalt, die Luft wurde langsam frostig.

(było strasznie zimno, i powietrze robiło się powoli mroźne)

- Es blitzt und donnert, dann regnet es in Strömen

(błyska się i grzmi, póżniej leje deszcz jak z cebra)

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (Konjugation des Verbs im Präsens)

Tabela przedstawia odmianę czasowników posiłkowych takich jak: haben (mieć), werden (stawać się) oraz sein (być),

 

haben (mieć)

werden (stawać się)

sein (być)

ich (ja)

habe

werde

bin

du (ty)

hast

wirst

bist

er/sie/es (on, ona,ono)

hat

wird

ist

wir (my)

haben

werden

sind

ihr (wy)

habt

werdet

seid

Sie (państwo, pani)

haben

werden

sind

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich habe heute Geburtstag (ja mam dzisiaj urodziny)

-
Er wird heute 18. Jahre alt (on bedzie miał dziś 18. Lat)

-
Ich bin krank (jestem chora)

1. Odmiana czasowników słabych (nie zmieniają w czasie teraźniejszym samogłoski rdzennej) w czasie teraźniejszym (Die Konjugation des Verbs)

Większość czasowników niemieckich w  czasie teraźniejszym odmieniają się według stałego schematu tzn. przez dodanie do tematu czasownika określonych końcówek. Temat czasownika powstaje po odrzuceniu końcówki bezokolicznika - en (rzadziej -n). W języku niemieckim nie można opuścić zaimka osobowego przed czasownikiem, np. ich lache (ja się smieję), wir kaufen (my kupujemy), er trinkt (on pije). Zaimek osobowy Sie jest formą grzecznościową i oznacza: pan, pani, państwo, panowie, panie.



Tabela przedstawia końcówki czasowników głównych w PRÄSENSIE

 

lachen (śmiać się)        

kaufen (kupować)     trinken (pić)

ich (ja)

lach- e

kauf- e  trink- e

du (ty)

lach- st

kauf- st  trink- st

er, sie, es

(on,ona,ono)

lach-t

kauf- t  trink- t

wir (my)

lach- en

kauf- en  trink- en

ihr (wy)

lach-t

kauf- t    trink- t

Sie (państwo, pani)

lach- en

kauf- en   trink- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich lache immer (ja śmieję się zawsze)

- Er kauft mir Blumen (on kupuje mi kwiaty)

-Wir trinken Bier (my pijemy piwo)

Tabela przedstawia końcówki czasowników, których temat kończy się na –t, -d, -m, -n

 

warten (czekać)  

reden (rozmawiać)  atmen(oddychać) öffnen(otwierać)

ich (ja)

wart- e

red- e  atm- e öffn- e

du (ty)

wart- est

red- est atm- est öffn- est

er, sie, es

(on,ona,ono)

wart-et    

red- et atm- et  öffn- et

wir (my)

wart- en

reden- en atm- en    öffn- en

ihr (wy)

wart-et

red- et  atm- et öffn- et

Sie (państwo, pani)

warten- en

red- en  atm- en öffn- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Wir warten auf dich (my czekamy na ciebie)

-Ich rede mit dir (mówię do ciebie)

-Er atmet tief ein, wenn er dich sieht (on oddycha głęboko, gdy ciebie widzi)

-Öffnet die Tür! (otwórzcie drzwi!)

Tabelka przedstawia przykład czasownika tanzen (tańczyć) i jego odmianę przez osoby

 

tanzen (tańczyć)

ich (ja)

tanze-e

du (ty)

tanz -t

er, sie, es (on,ona,ono)

tanz -t

wir (my)

tanz -en

ihr (wy)

tanz -t

Sie (państwo, pani)

tanz -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Ich grüβe ihn (pozdrawiam go)

-Ich heiβe Emilia (nazywam się Emilia)

-Er heizt im Ofen (on grzeje w piecu)

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak: heiβen (nazywać się), vergessen (zapominać), mixen (miksować)

Tabelka przedstawia przykłady dwóch czasowników  takich jak: segeln (żeglować), sammeln (zbierać) i ich odmiany przez osoby

 

segeln (żeglowac)

sammeln (zbierać)

ich (ja)

segl -e

samml -e

du (ty)

segel -st

sammel -st

er, sie, es (on,ona,ono)

segel -t

sammel -t

wir (my)

segel -n

sammel -n

ihr (wy)

segel-t

sammel -t

Sie (państwo, pani)

segel-n

sammel -n

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich sammle Muscheln (zbieram muszelki)

- Er segelt mit seiner Mutter (on żegluje ze swoja matką)

- Wir sammeln Blummen (my zbieramy kwiaty)

2. Odmiana czasowników mocnych - przy odmianie zmieniają się nie tylko końcówki osobowe, jak i temat czasowników. Zmiany zachodzą w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej ( przy osobach: du, er, sie, es). W liczbie mnogiej nie zachodzą żadne zmiany.

Tabelka przedstawia przykłady czasowników Fahrem (jechać) i laufen (iść) zmieniających się w 2. i 3. Osobie l. pojedynczej z a na ä

 

fahren (jechać)

laufen (iść)

ich

fahre

laufe

du

fährst

läufst

er/sie/es

fährt

läuft

wir (my)

fahren

laufen

ihr (wy)

fahrt

lauft

Sie (państwo, pani)

fahren

laufen

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak:

backen (piec), saufen (pić), tragen (nosić),  fangen (łapać), graben (kopać), blasen (dmuchać), rachen (mścić się), raten (radzić), laden (ładować), schlafen (spać), schlagen (bić), missfallen (odpaść), wachsen (rosnąć), waschen (myć).

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

helfen (pomagać)

nehmen (brać)

Ich (ja)

helfe

nehme

Du (ty)

hilfst

nimmst

er/sie/es (on, ona,ono)

hilft

nimmt

wir (my)

helfen

nehmen

ihr (wy)

helft

nehmt

Sie (państwo, pani)

helfen

nehmen



Do tej grupy czasowników należą również: sprechen (rozmawiać), geben (dawać), messen (mierzyć), treffen (spotykać), brechen (łamać), werben (reklamować), treten (wstępować), essen (jeść), werfen (rzucać).

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

stehlen (graść)

sehen (widziec)

Ich (ja)

stehle

sehe

Du (ty)

stiehlst

siehst

er/sie/es (on,ona,ono)

stiehlt

sieht

wir (my)

stehlen

sehen

ihr (wy)

stehlt

seht

Sie (państwo, pani)

stehlen

sehen

Do tej grupy czasowników należą również: empfehlen (polecać), geschehen (zdarzać się), lesen (czytać)

Strona Bierna - Das Passiv - Werde ... Past Partizip II w Języku Niemieckim

W tym samouczku przeanalizujemy "Stronę Bierną" - Das Passiv. Na początek warto sobie zrobić krótką powtórkę z języka polskiego i odpowiedzieć na pytanie czym jest strona bierna. W każdym języku istnieje tzw. strona czynna i strona bierna. Podstawowa konstrukcja zdania używana najczęściej w języku polskiej jest właśnie w stronie czynnej, oto przykład:

1) Tomek czyta książkę.
2) Mama myje Franka.

W zdaniach w stronie czynnej koncentrujemy się przedewszystkim na czynności wykonywanej przez podmiot to jest: Tomku, Mamie, oraz czytaniu i myciu. Natomiast w stronie biernej szyk zdania jest odwrócony, dotychczasowy podmiot (Tomek, Mama) przestają mieć dla nas znaczenie na pierwsze miejsce w zdaniu wędruje dotychczasowe dopełnienie stając sie aktualnym podmiotem. Interesuje nas: książka i Franek oraz czynności jakim te rzeczy są poddawane. Efektem tego w stronie biernej powyższe zdania przyjmuja następującą postać:

1) Książka jest czytana (przez Tomka).
2) Franek jest myty (przez mamę).

Fragmenty zdań w nawiasach są opcjonalne. Zauważ, że czasowniki przeszły następującą transformację: czyta -> jest czytana, myje -> jest myty. Otrzymaliśmy więc konstrukcje być + imiesłów bierny!

Należy przyznać, iż strona bierna w języku polskim nie jest stosowana w praktyce nazbyt często. W języku niemieckim podobnie zresztą jak w angielskim stronę bierną używamy znacznie częściej. Dobrze, przejdźmy więc do rzeczy i konkretów związanych z niemiecką stroną bierną.

Passiv składa się podobnie jak polska strona bierna, z dwóch części: czasownika ,, werden” (stać się)odmienionego w odpowiedniej formie oraz imiesłowu biernego Partizip II, występującego na końcu zdania. Poniżej bardziej przejżyście schemat konstrukcji zdania w stronie biernej:

Passiv = werden (stać się) + Partizip II

Oto kilka przykładów zastosowań:

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Ich lese das Buch. (Czytam książkę.)
Passiv: (Präsens): Das Buch wird von mir gelesen. (Książka jest przeze mnie czytana)
Aktiv: Max füttert den Hund. (Max karmi psa.)
Passiv: (Präsens): Der Hund wird von Max gefüttert. (Pies został przez Maxa nakarmiony)

Tabelka przedstawia odmianę czasownika pomocniczego w stronie biernej ,,werden“ (stać się)

 

werden (stawać się)

ich (ja)

werde

du (ty)

wirst

er/sie/es (on, ona,ono)

wird

wir (my)

werden

ihr (wy)

werdet

Sie (państwo, pani)

werden

Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki przechodnie, takie które posiadają dopełnienie w bierniku. Przy przekształcaniu zdania na stronę bierną dopełnienie staje się podmiotem, podlega działaniu, biernik zmienia się w mianownik. Podmiot oznaczający osobę staje się dopełnieniem z przyimkiem ,,von”- po ,,von” stawiamy celownik, lub jeśli oznacza rzecz, z przyimkiem ,,durch” – po ,,durch” stawiamy biernik.

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Meine Freundin probiert den neuen Hut an.
(Moja koleżanka przymierzała nowy kapelusz.)
Passiv: Der neue Hut wird von meiner Freundin anprobiert.
(Nowy kapelusz został przez moją koleżankę przymierzony.)

Uwaga! Jeżeli podmiot występujący w zdaniu nie jest nam znany i zostaje wyrażony zaimkiem ,,man” możemy taką konstrukcje również wyrazić stroną bierną. Przy zamianie nie używamy już ,,man” tylko stosujemy zaimek ,,es”.

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Man spricht viel über Polen. (Ludzie (ogólnie ktoś) dużo rozmawiają o Polsce.)
Passiv: Es wird viel über Polen gesprochen. (Dużo rozmawia się o Polsce)


Teraz gdy już znamy podstawy tworzenia strony biernej w języku niemieckim przejdźmy do konstrukcji Das Passiv w rożnuch niemieckich czasach. Tabelka przedstawia tworzenie strony biernej przez poszczególne czasy z czasownikiem ,,fragen” (pytać):

 

Czas teraźniejszy (Präsens)

Czas przeszły Imperfekt

Czas przeszły Perfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

ich (ja)

werde von… gefragt

wurde von…  gefragt

bin von… gefragt worden

war von… gefragt worden

du (ty)

wirst von… gefragt

wurdest von…  gefragt

bist von… gefragt worden

warst von… gefragt worden

er/sie/es (on, ona,ono)

wird von… gefragt

wurde von…  gefragt

ist von… gefragt worden

war von… gefragt worden

wir (my)

werden von…  gefragt

wurden von… gefragt

sind von… gefragt worden

waren von… gefragt worden

ihr (wy)

werdet von… gefragt

wurdet von…  gefragt

seid von… gefragt worden

wart von…  gefragt worden

Sie (państwo, pani)

werden von… gefragt

wurden von… gefragt

sind von… gefragt worden

waren von… gefragt worden

Czas teraz przeanalizować powyższą tabelę i podać kilka konkretnych przykładów do poszczególnych przypadków.

Jak więc tworzymy stronę bierną przez poszczególne czasy?

Das Buch wird von mir gelesen. (Książka jest przeze mnie czytana.)
Das Buch wurde von mir gelesen. (Książka została przeze mnie przeczytana.)
Das Buch ist von mir gelesen worden. (Książka została przeze mnie przeczytana.)
Das Buch war von mir gelesen worden. (Książka została przeze mnie przeczytana.)


Na koniec tego artykuły przyjrzymy się jeszcze konstrukcji strony biernej w przypadku czasowników modalnych.
Strona bierna czasowników modalnych - Czasowniki modalne nie mają same strony biernej, ale mogą występować z innym czasownikiem umieszczonym na końcu zdania w formie bezokolicznika strony biernej.

Bezokolicznik strony biernej składa się z imiesłowu czasu przeszłego Partizip II  oraz bezokolicznika ,,werden” (stać się) i jest umieszczany na końcu zdania.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Die Kassetten müssen früher bestellt werden.
(Kasety muszą być wcześniej zamówione.) 
Der Film soll vom Fernsehen übertragen werden.
(Film ma być transmitowany przez telewizje.)

Uwaga! Nie wszystkie czasowniki tworzą stronę bierną. Pełna stronę bierną tworzą czasowniki porzechodnie-transitive Verben, czyli te, które w stronie czynnej przyłączają dopełnienie w mianowniku-Akkusativie

Uwaga! ,, jest pisany” to nie ist geschrieben, lecz wird geschrieben, ponieważ mamy na myśli proces wykonania czynności.

Zdanie złe: Der Test ist 60 Minuten lang geschrieben.
Dobrze: Der Test wird 60 Minuten lang geschrieben. (Test jest pisany 60 minut)

Zdania bezokolicznikowe - Sätze mit dem Infinitiv w Języku Niemieckim

Sätze mit dem Infinitiv, czyli niemieckie zdania bezokolicznikowe to zagadnienie na którym skupimy sie w tym kursie. W języku niemieckim czasownik jako bezokolicznik może występować w 4 formach. Sam Bezokolicznik to po niemiecku der Infinitiv. Poniżej przedstawiamy wspomniane formy czasowników niemieckich w bezokoliczniku:


1. Bezokolicznik z ,,zu” występuje po czasownikach z wyjątkiem takich jak:

- gehen (iść), kommen (przyjść), lernen (uczyć się), lehren (nauczać), bleiben (  zostawać)
- czasowników modalnych: wollen (chcieć), müssen (musieć), dürfen (móc), können (potrafić)…
- helfen (pomagać), hören (słyszeć), sehen (widzieć), lassen (zostawić), spüren (odczuwać), fühlen (czuć)

Bezokolicznik  z ,,zu”  jest używany w następujących przypadkach:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ich habe die Absicht nach Deutschland zu fahren. Mam zamiar wyjechać do niemiec.
Wir brauchen nicht zu zahlen. Nie musimy zapłacić.
Er beginnt mich zu verstehen. On zaczyna mnie rozumieć.
Es ist schwer zu sagen. Ciężko powiedzieć.
Er hatte den Wunsch, die Prüfung zu bestehen. On miał życzenie zdać egzamin.

2. Bezokolicznik bez ,,zu” (ohne zu) występuje:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ich darf nicht so lange schlafen. Ja nie mogę tak długo spać.
Er hört ihn singen. On słyszy go jak śpiewa.
Er lernt Spiele spielen. On uczy się grać w gry.

Uwaga! Po takich czaownikach jak versuchen trzeba pamiętać, że występuje bezokolicznik z ,,zu”.

Zdanie złe: Paul versuchte seinen Schuh selber reparieren.
Dobrze: Paul versuchte seinen Schuh selber zu reparieren.
(Paul próbował swój but sam naprawić)