Rzeczownik - rodzajniki, przypadki, deklinacja w Języku Niemieckim

Niniejsza część kursu poświęcona jest wszelkim zagadnieniom związanym z niemieckim Rzeczownikiem - das Substantiv. Warto pamiętać, że rzeczownik oraz wyrazy występujące w zdaniu jako rzeczownik zawsze piszemy z wielkiej litery. W poszczególnych artykułach znajdujących się w tym dziale serwisu znajdziesz szczegółowo wyjaśnione zagadnienia związane z użyciem rzeczownika w zdaniu, tworzeniem rzeczowników złożonych, dowiesz się w jaki sposób odmieniamy rzeczowniki przez przypadki tj. poznasz ich deklinację jak również zapoznasz się z rodzajami rzeczownika i rodzajnikami.

Z ważniejszych rzeczy które warto wiedzieć na wstępie przed przystąpieniem do nauki poszczególnych kursów to:

Poniżej znajdziesz listę dostępnych kursów związanych z rzeczownikiem, rodzajnikami, liczbą pojedynczą i mnogą, homonimami, przypadkami i deklinacją rzeczowników.

Akkusativ - Biernik w Języku Niemieckim

Akkusativ, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Biernikowi - Akkusativ.

Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania:

Rzeczowniki w Akkusativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Akkusativ

den
einen

die
eine

das
ein

die
-

Uwaga! W bierniku rzeczowniki nie otrzymują żadnych końcówek.

Biernika używamy:

1. Po wyrażeniu: es gibt (jest, są). Należy zapamiętać, że po tym zwrocie występuje tylko rodzajnik nieokreślony!

Hier gibt es eine Lampe. – Tu jest lampa.
Im Zimmer gibt es einen Tisch. – W pokoju jest stół.
Gibt es Fragen? – Czy są pytania?

2. Po następujących czasownikach, podobnie, jak w języku polskim:

Peter hat einen neuen Fahrrad. – Piotr ma nowy rower.
Ich sehe den Onkel. – Widzę wujka.
Brauchst du einen Kuli? – Czy potrzebujesz długopisu?
Er sucht die Brille. – On szuka okularów.
Bring mir das Buch! – Przynieś mi książkę!
Ich liebe die Tiere. – Kocham zwierzęta.

3. Biernik występuje również po czasownikach, które mogą jednocześnie połączyć się z celownikiem. Aby wiedzieć, czy po danych czasowniku wystąpi biernik, należy zadać pytania: wen? lub was?:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.
Was schreibe ich der Mutter? – Co piszę mamie?

Der Opa schenkt mir das Buch. – Dziadek ofiarowuje mi książkę.
Was schenkt mir der Opa? – Co ofiarowuje mi dziadek?

Der Vater gibt dem Kind (was?) die Schokolade.
– Ojciec daje dziecku (co?) czekoladę.

Die Lehrerin zeigt den Schülern (was?) ein Experiment.
– Nauczycielka pokazała uczniom (co?) eksperyment.

Der Lehrer erklärt (was?) die Aufgabe.
Nauczyciel wyjaśnia (co?) zadanie.

4. Biernik występuje po następujących przyimkach:

Ich gehe durch den Wald dnach Hause. – Idę przez las do domu.
Er dankt mir für die Hilfe. – On dziękuje mi za pomoc.
Hast du etwas gegen meinen Bruder? – Masz coś przeciwko mojemu bratu?

Dativ - Celownik w Języku Niemieckim

Dativ, czyli niemiecki celownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Celownikowi - Dativ.

Dativ (celownik) odpowiada na pytania:

Rzeczowniki w Dativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Dativ

dem

einem

der

einer

dem

einem

den + n

- + n

Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują dodatkowo końcówkę –n.

1. Dativ występuje po następujących czasownikach:

poniżej kilka przykładów:

Wem gehört das Auto? – Do kogo należy ten samochód?

Das Auto gehört der Familie Becher. – Ten samochód należy do rodziny Becher.

Ich helfe dem Vater. – Pomagam tacie.

Sie begegnete seinem Freund. – Ona spotkała swojego przyjaciela.

Ich danke meiner Oma für ihre Hilfe. – Dziękuję babci za pomoc.

2. Dativ występuje również po czasownikach, które mogą połączyć się jednocześnie z biernikiem. Aby wiedzieć, jakiego przypadka użyć, należy zadać danej części zdania odpowiednie pytanie. Jeżeli możemy sformułować pytanie: wem? (komu, czemu) oznacza to, że rzeczownik będzie w celowniku. Np.:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.

Wem schreibe ich den Brief? – Komu piszę list?

Ich antworte dem Lehrer. – Odpowiadam nauczycielowi.

Wem antworte ich? – Komu odpowiadam?

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.

– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.

– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Vater gibt (wem?) dem Kind die Schokolade.

– Ojciec daje (komu?) dziecku czekoladę.

Der Lehrer erklärt (wem?) den Schülern die Aufgabe.

Nauczyciel wyjaśnia (komu?)  uczniom zadanie.

Die Lehrerin zeigt (wem?) den Schülern ein Experiment.

– Nauczycielka pokazała (komu?) uczniom eksperyment.

3. Celownik występuje po następujących przyimkach:

Heute komme ich um 15 Uhr aus der Schule. – Dzisiaj wychodzę o 15. ze szkoły.

Ich fahre mit meiner Freundin ans Meer. – Jadę z przyjaciółką nad morze.

Das ist der Brief von meiner Tante. – To jest list od mojej cioci.

Deklinacja Rzeczowników przez Przypadki w Języku Niemieckim

W języku polskim istnieje siedem przypadków, przez które odmieniają się rzeczowniki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. W języku niemieckim jest ich mniej. Rzeczowniki odmieniają się tylko przez cztery przypadki, które odpowiadają pierwszym czterem przypadkom polskim.

Przypadki w języku niemieckim to:

Nominativ - mianownik

Genitiv - dopełniacz

Dativ - celownik

Akkusativ - biernik

Pytania, jakie zadajemy do każdego przypadku są prawie takie same, jak w naszym języku:

Nominativ                 

(mianownik)              

Wer? Was?

Kto? Co?

Genitiv                      

(dopełniacz)               

Wessen?

Czyj? Czyja? Czyje?

Dativ                        

(celownik)                 

Wem?

Komu? Czemu?

Akkusativ                 

(biernik)                     

Wen? Was?

Kogo? Co?

W języku polskim rzeczowniki odmieniają się poprzez dodanie do tematu odpowiedniej końcówki fleksyjnej, np.: lampa, lampy, lampie, lampę, lampą, lampie, lampo. Ważną informacją i jednocześnie różnicą pomiędzy językiem polskim a niemieckim jest fakt, że rzeczowniki niemieckie odmieniają się PRZEZ ODMIANĘ RODZAJNIKA. Tylko w poszczególnych przypadkach dodaje się do rzeczownika końcówkę, np.:

Nominativ                 

(mianownik)              
der Maler

ojciec
das Kind

dziecko
Genitiv                      

(dopełniacz)               
des Malers

ojca
des Kindes

dziecka
Dativ                      

(celownik) 
dem Maler

ojcu
dem Kind

dziecku
Akkusativ                  

(biernik)                     

den Maler

ojca

das Kind

dziecko

Poniżej przedstawiam tabelę odmiany rodzajników oraz końcówki rzeczowników dla wszystkich rodzajów i przypadków:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der

ein

die

eine

das

ein

die

-

Genitiv

des + s

eines + s

der

einer

des + s

eines + s

der

-

Dativ

dem

einem

der

einer

dem

einem

den + n

- + n

Akkusativ

den

einen

die

eine

das

ein

die

-

Warto przejrzeć kilka przykładów by lepiej zrozumieć stosowanie powyższego przykładu, jak wiadomo najlepiej uczy się stojąc teorię w praktyce:

Poniżej prezentujemy przykładowa odmiana rzeczowników:

der Löffel - łyżka

 die Gabel  - widelec

das Messner – nóż

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der Löffel

die Gabel

das Messer

die Löffel,

Gabeln,

Messer

Genitiv

des Löffels

der Gabel

des Messers

der Löffel,

Gabeln,

Messer

Dativ

dem Löffel

der Gabel

dem Messer

den Löffeln, Gabeln,

Messern

Akkusativ

den Löffel

die Gabel

das Messer

die Löffel,

Gabeln,

Messer

Niektóre rzeczowniki w jezyku niemieckim przyjmują nieco inne formy odmiany. Dlatego też powstał podział deklinacji rzeczowników na 3 typy:Odmiana mocna

Odmiana słaba

Odmiana mieszana

Podział ten opiera się głównie na dopełniaczu rzeczownika oraz mianowniku liczby mnogiej.

Genitiv - Dopełniacz w Języku Niemieckim

Genitiv, czyli niemiecki dopełniacz jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Dopełniaczowi - Genitiv.

Genitiv (dopełniacz) odpowiada na pytanie:

Rzeczowniki w Genitivie będą miały następujące rodzajniki oraz końcówki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Genitiv

des + (e)s
eines + (e)s

der
einer

des + (e)s
eines + (e)s

der
-

Uwaga! Końcówkę -(e)s otrzymują tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego oraz w liczbie mnogiej nie będą miały końcówki.

Końcówkę –es będą miały zazwyczaj rzeczowniki jednosylabowe, np.:

das Hemd (koszula) – des Hemdes (koszuli)
der Mann (mężczyzna) – des Mannes (mężczyzny)

 Rzeczowniki dwu- lub wielosylabowe otrzymają końcówkę –s.

Rzeczowniki w dopełniaczu odpowiadają na pytanie: wessen? Formułując  pytanie z tym właśnie zaimkiem, nie wstawiamy po nim rodzajnika. Np.:

Wessen Zimmer ist das? – Czyj to pokój?
Wessen Kleid ist das? – Czyja to sukienka?

Przykłady zdań z rzeczownikami w dopełniaczu:

Wessen Zimmer ist das? – Czyj to pokój?
Das ist der Rucksack des Schülers. – To jest plecak tego ucznia.
Vor der Schule steht das Auto des Lehrers. – Przed szkołą stoi samochód nauczyciela.
Ich warte auf die Abfahrt des Zuges. – Czekam na odjazd pociągu.

Das ist die Tasche der Frau. – To jest torebka kobiety.
Im zweiten Stock ist das Sekretariat der Schule.
- Na drugim piętrze jest sekretariat szkoły.
Das ist das Bild der Malerin. – To jest obraz malarki.

Das ist die Tür des Zimmers. – To są drzwi pokoju.
Die Spielzeuge des Kindes sind im Sandkasten. – Zabawski dziecka są w piaskownicy.
Der Besitzer des Autos wohnt hier. – Właściciel tego samochodu mieszka tutaj.

Der Besuch der Freundinnen war sehr überraschend. 
– Wizyta przyjaciółek była bardzo zaskakująca.
Das ist die Firma der Eltern. – To jest firma rodziców.
Die Klassenarbeiten der Schüler wurden korrigiert.
– Sprawdziany dzieci zostały poprawione.


Dopełniacz będzie również występował po takich przyimkach, jak:

Przykłady zdań:

Anhand des Textes habe ich Hausaufgabe gemacht.
– Na podstawie tego tekstu odrobiłem zadanie domowe.
Zeit senes Lebens hat er 7 Bücher geschrieben.
– Podczas swojego życia napisał 7 książek.
Trotz des Lernens habe ich die Prüfung durschgefallen.
– Pomimo nauki oblałem egzaim.


NAZWY WŁASNE

Imiona i nazwiska, a także nazwy własne tworzą dopełniacz nieco inaczej. Są dwa sposoby na utworzenie Genitivu dla tych wyrazów:

1). Imię / nazwisko lub inna nazwa własna występuje przed rzeczownikiem. Otrzymuje ona  końcówkę (e)s. Rzeczownik „traci” rodzajnik, ponieważ imię własne, będące przed nim, nie posiada rodzajnika.:

Kathrins Hund – Pies Kasi
Alexanders Haus – Dom Aleksandra
Goethes „Faust”  - „Faust” Goethego
Deutschlands Hauptstadt – stolica Niemiec
Frau Schmidts Mann – mąż pani Schmidt
Herrn Fuhrmanns Auto – samochód pana Fuhrmanna

Uwaga! Rzeczownik Herr otrzymał końcówkę –n, gdyż należy on do odmiany słabej.

Thomasens Mutter lub Thomas’ Mutter – mama Tomasza
Fritzens Bücher lub Fritz’ Bücher – książki Fritza

2). Imię / nazwisko lub inna nazwa własna występuje za rzeczownikiem. Otrzymuje ona również końcówkę (e)s, jednak rzeczownik, który stoi na pierwszym miejscu, „zachowuje” rodzajnik:

Der Hund Kathrins – Pies Kasi
Das Haus Alexanders – Dom Aleksandra
Die „Faust“ Goethes - „Faust” Goethego
Die Hauptstadt Deutschlands – stolica Niemiec
Der Mann Frau Schmidts– mąż pani Schmidt
Das Auto Herrn Fuhrmanns  – samochód pana Fuhrmanna

Uwaga! Wszystkie powyższe formy można wyrazić w jeszcze inny, moim zdaniem łatwiejszy sposób. Należy użyć w tym celu przyimka von, po którym zawsze występuje celownik. Dlaczego forma ta jest prostsza? Ponieważ w celowniku w l.poj. rzeczowniki nie otrzymają żadnych końcówek:

Der Hund von Kathrin – Pies Kasi
Das Haus von Alexander – Dom Aleksandra
Die „Faust“ von Goethe - „Faust” Goethego
Die Hauptstadt von Deutschland – stolica Niemiec
Der Mann von Frau Schmidt – mąż pani Schmidt
Das Auto von Herrn Fuhrmann  – samochód pana Fuhrmanna
Die Mutter von Thomas – mama Tomasza
Die Bücher von Fritz – książki Fritza

Homonimy w jezyku niemieckim

Homonimy są to wyrazy, które brzmią w danym języku tak samo, ale mają różne znaczenia. W języku niemieckim rzeczowniki te różnią się od siebie albo rodzajem, albo też formą liczby mnogiej.

Najczęściej występujące homonimy w języku niemieckim to:

  Singular  Plural Tłumaczenie
BAND  der Band die Bände tom
  das Band  die Bänder   wstążka
  das Band  die Bande węzeł
BANK  die Bank die Bänke ławka
  die Bank die Banken bank
BAUER der Bauer die Bauern chłop
  das Bauer die Bauer klatka dla ptaków
BUND   der Bund die Bünde sojusz
  das Bund die Bunde pęczek
FLUR der Flur die Flure  korytarz
  die Flur die Fluren   pole
GEHALT   der Gehalt - -
  das Gehalt  die Gehälter  pensja
GESICHT das Gesicht die Gesichter  twarz
  das Gesicht die Gesichte przywidzenie
  das Gesicht - wygląd
HEIDE   der Heide die Heiden poganin
  die Heide die Heiden  puszcza
HUT  der Hut  die Hüte     kapelusz
  die Hut - opieka
JUNGE der Junge die Jungen chłopiec
  das Junge die Jungen młode (np. szczenię)
KIEFER  der Kiefer  die Kiefer   szczęka
  die Kiefer die Kiefern  sosna
KUNDE  der Kunde die Kunden  klient
  die Kunde - wieść
LEITER   der Leiter die Leiter  kierownik
  die Leiter die Leitern  drabina
MARK die Mark die Marken marchia
  die Mark - marka (waluta)
  das Mark - szpik
MAST der Mast  die Maste(n) maszt
  die Mast  - tuczenie
MESSER der Messer  die Messer miernik
  das Messer die Messer   nóż
MUTTER  die Mutter  die Mütter  matka
  die Mutter die Muttern nakrętka
SEE  der See die Seen   jezioro
  die See die Seen  morze
STEUER  die Steuer  die Steuern podatek
  das Steuer  die Steuer ster, kierownica
STRAUß der Strauß   die Sträuße bukiet
  der Strauß  die Strauße struś
TAU der Tau - rosa
  das Tau die Taue  lina
TOR  der Tor die Toren prostak
  das Tor die Tore brama
VERDIENST    der Verdienst   - zarobek
  das Verdienst die Verdienste zasluga
WEISE der Weise  die Weisen mędrzec
  die Weise   die Weisen sposób
  die Weise die Weisen melodia

 

Liczba pojedyczna i mnoga rzeczowników w Języku Niemieckim

Rzeczowniki w języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, występują w liczbie pojedynczej (der Singular) oraz mnogiej (der Plural). Liczba pojedyncza odnosi się do jednostki, bez względu na to, czy jest ona osobą (der Mensch - człowiek), gatunkiem (der Hund - pies) czy też zbiorowością (die Armee - armia). Liczba mnoga określa wiele przedmiotów lub osób (np. die Männer – mężczyźni, die Äpfel – jabłka, itd.)Rodzajnik określony w liczbie mnogiej jest wspólny dla rodzaju męskiego, żeńskiego oraz nijakiego i brzmi: die.

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY W LICZBIE MNOGIEJ NIE WYSTĘPUJE !!!

Tabele przedstawiają występowanie rodzajników określonych i nieokreślonych w zależności od liczby pojedynczej i mnogiej. Więcej o rodzajnikach.

Singular

Plural

der

die

das

die

ein

eine

ein

-


Przykłady tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej:

Singularform

(stół) der Tisch
ein Tisch

(lampa) die Lampe
eine Lampe

(zeszyt) das Heft
ein Heft

Pluralform

die Tische (stoły)
Tische

die Lampen (lampy)
Lampen

die Hefte (zeszyty)
Hefte

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim występują tylko w liczbie pojedynczej (są to tzw. Singulariatantum) lub mnogiej (Pluraliatantum).

Singulariatantum

(
Tylko w liczbie pojedynczej występują:)

Rzeczowniki materiałowe:

Das Holz – drewno

Das Gold – złoto

Das Milch – mleko

Das Eis – lód, lody

Rzeczowniki abstrakcyjne:

Das Gute – dobro

Die Ruhe - cisza

Der Hunger – głód

Rzeczowniki, które zostały utworzone od bezokoliczników:

Das Lesen – czytanie

Das Rauchen – palenie papierosów

Das Aufräumen – sprzątanie

Rzeczowniki będące nazwami zbiorowymi:

Das Personal – personel

Der Adel – szlachta

Die Bevölkerung – ludność

Pluraliatantum

(
Tylko w liczbie mnogiej występują:)

Niektóre nazwy geograficzne:

Die Niederlande – Holandia

Die Alpen – Alpy

Takie rzeczowniki, jak:

Die Leute – ludzie

Die Ferien – wakacje, ferie

Die Kosten – koszty

Die Papiere - dokumenty

Nominativ - Mianownik w Języku niemieckim

Nominativ, czyli niemiecki mianownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Mianownikowi - Nominativ.

Nominativ (mianownik) odpowiada na pytania:

Rzeczowniki w Nominativie będą miały następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der
ein

die
eine

das
ein

die
-

Rzeczownik będzie zawsze w mianowniku po następujących pytaniach:

Was ist das?
Das ist eine Lampe. – To jest lampa.
Das ist ein Buch. – To jest książka.
Das ist ein Tisch. – To jest stół.
Wer ist das?
Das ist ein Mann. – To jest mężczyzna.
Das ist ein Kind. – To jest dziecko.
Das ist meine Mutter. – To jest moja mama.

Rzeczownik w Nominativie występuje po czasownikach:

Ist das Haus groß? – Czy ten dom jest duży?
Peter ist Arzt. – Piotr jest lekarzem.
Hier ist meine Wohnung. – Tu jest moje mieszkanie.
Ich werde Lehrerin. – Ja zostanę nauczycielką.
Wie wird das Wetter? – Jaka będzie pogoda?
Hier liegt der Kuli. – Tu leży długopis.
Neben mir liegt das Buch. – Obok mnie leży książka.
Vor dem Haus steht die Frau. – Przed domem stoi kobieta.
Im Zimmer steht das Klavier. – W pokoju stoi fortepian.

Opuszczanie rodzajnika przed rzeczownikami w Języku Niemieckim

Nie wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim są poprzedzone w zdaniu rodzajnikiem. W niektórych przypadkach należy go opuścić.

Rodzajnika nie używamy:

Er heißt Peter Schmidt On nazywa się Peter Schmidt.
Justina und Paul fahren ans Meer Justyna i Paweł jadą nad morze.
Beethoven war der große deutsche Pianist. Beethoven był wielkim niemieckim pianistą.
In der Zukunft werde ich Lehrerin W przyszłości zostanę nauczycielką
Meine Muter ist Ärztin Moja mam jest lekarką.
Er möchte Schauspieler werden. On chciałby zostać aktorem.
Ich bin Polin Jestem Polką.
Jose ist Spanier Jose jest Hiszpanem.
Wolfgang und Kathrin sind Deutschen Wolfgang i Kathrin są Niemcami.
Ich komme aus Polen Pochodzę z Polski.
Oli wohnt in Deutschland. Oli mieszka w Niemczech.
Asien ist der alte Kontinent. Azja jest starym kontynentem.
Der Tisch ist aus Holz Stół jest z drewna.
Meine Ohrringe sind aus Silber. Moje kolczyki są ze srebra.
Gold ist ein Edelmetall. Złoto jest metalem szlachetnym.
Ich trinke Wasser. Piję wodę.
Ich esse Brot. Jem chleb.
Ich trinke eine Tasse Tee Piję filiżankę hermaty.
Bitte eine Dose Cola Poproszę puszkę Coli.
Ich möchte 2 Kilo Kartoffeln kaufen. Chciałbym kupić 2 kg ziemniaków.
Hier ist eine Gruppe Menschen Tu jest grupa ludzi.
Ich habe 3 Katzen. Mam 3 koty.
Ich bin 20 Jahre alt. Mam 20 lat.
Im letzten Monat habe ich 2 Bücher gelesen. W zeszłym miesiącu przeczytałem 2 książki.
Mein Vater ist Fahrer. Mój tato jest kierowcą.
Unser Onkel ist lustig. Nasz wujek jest zabawny.
An diesem Montag gehe ich nicht zur Schule. W ten poniedziałek nie idę do szkoły.
Jeder möchte viel Geld haben. Każdy chciałby mieć dużo pieniędzy.
Ich habe wenig Zeit. Mam mało czasu.
Sie hat etwas Ersparnisse. Ona ma trochę oszczędności.
Ich gehe ohne Regenschirm spazieren . Idę na spacer bez parasolki.
Er isst zu Mittag. On je obiad.
Ich gehe nach Hause. Idę do domu.
Sie muss vor Gericht erscheinen. Ona musi zjawić się przed sądem.
Wessen Bild hängt an der Wand? Czyj obraz wisi na ścianie?
Das ist das Haus, dessen Besitzer in Deutschland wohnt. To jest dom, którego właściciel mieszka w Nimeczech.
Das ist der Frau, deren Mann Schriftsteller ist. To jest pani, której mąż jest pisarzem.

Przysłowia:

Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza.
Aller Anfang ist schwer. Początki są trudne.
Kommt Zeit, kommt Rat. Przyjdzie pora, przyjdzie rada.

Zwroty:

Sorgen machen martwić się
In Zweifel ziehen wątpić
Entscheidung treffen podjąć decyzję

 

Przypadki Rzeczownika - Odmiana Mocna w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mocnej. Odmiana mocna jest najbardziej popularna wśród rzeczowników i występuje wśród nich najczęściej. Należy do niej większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, oraz ok. 30 rzeczowników rodzaju żeńskiego.

W odmianie mocnej w liczbie pojedynczej dopełniacz rodzaju męskiego i nijakiego otrzymuje końcówkę -(e)s. W liczbie mnogiej celownik wszystkich rodzajów otrzymuje końcówkę –n.  

Końcówkę -es w dopełniaczu dodaje się zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem jednosylabowym:

das Hemd (koszula)   des Hemdes (koszuli)
der Mann (mężczyzna) des Mannes (mężczyzny)
das Kind (dziecko) des Kindes (dziecka)

Rzeczowniki wielosylabowe otrzymują zazwyczaj końcówkę –s:

der Mantel (płaszcz) des Mantels (płaszcza)
der Vater (ojciec)      des Vaters (ojca)
das Gesicht (twarz)  des Gesichts (twarzy)

Liczba mnoga przyjmuje różne formy (patrz: liczba mnoga rzeczowników), w tej odmianie najczęściej jednak rzeczowniki w liczbie mnogiej będą się kończyły na: -e, -er, -s lub nie otrzymają końcówki w ogóle.

przykład: Der Vater - ojciec

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Vater

die Väter

Genitiv

des Vaters

der Väter

Dativ

dem Vater

den Vätern

Akkusativ

den Vater

die Väter

przykład: Das Kind - dziecko

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

das Kind

die Kinder

Genitiv

des Kindes

der Kinder

Dativ

dem Kind

den Kindern

Akkusativ

das Kind

die Kinder

Uwaga! Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego pochodzenia obcego, które w liczbie mnogiej mają końcówkę –s, nie otrzymają w celowniku końcówki –n. Do takich rzeczowników należą m.in.:

das Auto                    

der Tipp                     

das Hobby                 

das Hotel                   

das Foto                    

das Restaurant            

das Büro                    

die Autos

die Tipps

die Hobbys

die Hotels

die Fotos

die Restaurants

die Büros

Liczba mnoga rzeczownika das Auto będzie wyglądała następująco:

 

Plural

Nominativ

die Autos

Genitiv

der Autos

Dativ

den Autos

Akkusativ

die Autos

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które zaliczają się do odmiany mocnej są najczęściej jednosylabowe i mają końcówkę –e oraz przegłos w liczbie mnogiej. Są to m.in.:

  Singular Plural
kiełbasa die Wurst die Würste
noc die Nacht die Nächte
miasto  die Stadt die Städte
mysz die Maus die Mäuse
ławka  die Bank    die Bänke
siła die Kraft die Kräfte
ściana   die Wand die Wände
panna młoda die Braut die Bräute
ręka  die Hand die Hände

       a także 2 następujące wyrazy:

  Singular Plural
mama die Mutter die Mütter
córka die Tochter   die Töchter

przykład: die Mutter – mama

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

die Mutter

die Mütter

Genitiv

der Mutter

der Mütter

Dativ

der Mutter

den Müttern

Akkusativ

die Mutter

die Mütter

Zestawienie odmiany rzeczowników rodzaju męskiego, nijakiego i żeńskiego w jednej tabeli:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der Vater

die Mutter

das Kind

die Väter,  Kinder, Mütter

Genitiv

des Vaters

der Mutter

des Kindes

der Väter, Kinder, Mütter

Dativ

dem Vater

der Mutter

dem Kind

den Vätern, Kindern, Müttern

Akkusativ

den Vater

die Mutter

das Kind

die Väter, Kinder, Mütter

Przykłady zdań z zastosowaniem odmienionych przez przypadki rzeczowników:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Die Mutter steht vor dem Haus. Mama stoi przed domem.
Das Kind spielt Verstecken. Dziecko bawi się w chowanego.
Der Vater öffnet das Fenster. Ojciec otwiera okno.
Hier ist die Bahnhof. Tu jest dworzec kolejowy.
Die Lehrerin ist sehr nett. Ta nauczycielka jest bardzo miła.

Genitiv

Das Spielzeug des Kindes wurde kaputtgemacht. Zabawka tego dziecka zepsuła się.
Das ist das Auto des Vaters. To jest samochód ojca.
Hier sitzt der Bruder der Mutter. Tu siedzi brat mamy.
Das Auto des Lehrers steht vor der Schule.  

Dativ

Das gehört dem Vater To należy do ojca.
Ich hilfe der Mutter zu Hause. Pomagam mamie w domu.
Ich erkläre dem Kind die Hausaufgabe. Wyjaśniam dziecku zadanie domowe.
Er kauft der Freundin ein Geschenk. On kupuje przyjaciółce prezent.

Akkusativ

Ich sehe den Vater. Widzę ojca.
Er begrüßt die Mutter. On wita mamę.
Der Lehrer fragt das Kind. Nauczyciel pyta dziecko.
Sie bekam den Computer. Ona otrzymała komputer.

Liczba mnoga

Die Schüler gehen in die Schule. Uczniowie idą do szkoły. (Nominativ)
Der Besitzer der Häuser ist in Deutschland. Właściciel tych domów jest w Niemczech. (Genitiv)
Die Lehrerin hilft den Kindern. Nauczycielka pomaga dzieciom. (Dativ)
Ich bereite die Getränke vor. Przygotowuję napoje. (Akkusativ)

Przypadki Rzeczowników - Odmiana Mieszana w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mieszanej. Do odmiany mieszanej należy niewielka liczba rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego.

Rzeczowniki te otrzymują w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę odmiany mocnej -(e)s, a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej –(e)n.

Schemat tej odmiany wygląda następująco:

Odmiana mieszana

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Doktor

die Doktoren

Genitiv

des Doktors

der Doktoren

Dativ

dem Doktor

den Doktoren

Akkusativ

den Doktor

die Doktoren

Według odmiany mieszanej odmieniają się:

der Professor

der Doktor

der Direktor

der Traktor

der Rektor
das Museum

das Datum

das Zentrum

das Studium

das Gymnasium
das Hemd - koszula

das Bett - łóżko

das Ende - koniec

das Auge - oko

das Ohr - ucho

das Stadion - stadion

der Staat - maństwo

der See - jezioro

der Schmerz - ból

der Organismus - organizm

der Mechanismus - mechanizm

Uwaga! Kilka rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na –e, oraz rzeczownik rodzaju nijakiego das Herz (serce) otrzymuje w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę –(e)ns, a w pozostałych przypadkach liczby pojedynczej oprócz mianownika końcówkę –(e)n (za wyjątkiem rzeczownika das Herz, który końcówkę –n otrzymuje tylko w Dativie)

przykład: Der Gedanke - myśl

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Gedanke

die Gedanken

Genitiv

des Gedankens

der Gedanken

Dativ

dem Gedanken

den Gedanken

Akkusativ

den Gedanken

die Gedanken

Rzeczowniki odmieniające się w ten sposób to:

 

das Herz - serce

der Name – nazwisko

der Glaube – wiara

der Gedanke – myśl

der Buchstabe - litera

Przykłady zdań z zastosowaniem rzeczowników należących do odmiany mieszanej:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Das ist der Professor. To jest profesor.
Das Museum ist sehr alt. To muzeum jest bardzo stare.

Genitiv

Das ist die Dame meines Herzens. To jest dama mojego serca.
Die Farbe des Hemdes gefällt mir nicht. Nie podoba mi się kolor tej koszuli.

Dativ

Deine Hausschuhe sind unter dem Bett. Twoje kapcie są pod łóżkiem.
In diesem Staat herrscht ein König. W tym państwie rządzi król.

Akkusativ

Ich rufe den Direktor an. Dzwonię do dyrektora
Er kennt nicht den Namen seiner Lehrerin. On nie zna nazwiska swojej nauczycielki.

Liczba mnoga

In meinem Zimmer stehen 2 Betten. W moim pokoju stoją 2 łóżka. (Nominativ)
Frivolität der Gedanken war die Ursache dieses Ereignisses. Frywolność myśli była przyczyną tego zdarzenia. (Genitiv)
Ich sehe mit den Augen und höre mit den Ohren. Patrzę oczami i słyszę uszami. (Dativ)
In diesem Stadt gibt es keine Gymnasien. W tym mieście nie ma gimnazjów. (Akkusativ)

Przypadki Rzeczowników - Odmiana słaba

Jak już wspominaliśmy w kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników w języku niemieckim istnieją trzy typy odmiany: słaba, mocna i mieszna. W tym artykule skupimy się na odmianie słabej.

Odmiana słaba dotyczy prawie wszystkich rzeczowników rodzaju żeńskiego oraz niewielkiej liczby rzeczowników rodzaju męskiego. Wszystkie te wyrazy w liczbie mnogiej mają końcówkę –(e)n.

Odmianę słabą charakteryzuje końcówka -(e)n w liczbie mnogiej. Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego mają ją we wszystkich przypadkach liczby mnogiej. Rzeczowniki rodzaju męskiego otrzymają ją również w liczbie pojedynczej, oprócz mianownika.

Rzeczowniki należące do tej odmiany nie otrzymują przegłosu w liczbie mnogiej! (przegłos = Umlaut). Wybór końcówki -n lub –en zależeć będzie od ostatniej litery rzeczownika. Jeżeli wyraz kończy się spółgłoską (oprócz l), dodamy: -en. Jeżeli ostatnią literą w wyrazie jest samogłoska (w większości jest to samogłoska –e) lub spółgłoska l, dodamy: -n. Np.:

Singular      Plural

szkoła

kolega

klient

ulica

tablic

Schule

Kollege 

Kunde     

Straße

Tafel 

Schulen

Kollegen

Kunden

Straßen

Tafeln

szkoły

koledzy

klienci

ulice

tablice

odpowiedź

żołnierz

mieszkanie

Antwort  

Soldat 

Wohnung   
Antworten

Soldaten       

Wohnungen  
odpowiedzi

żołnierze

mieszkania

Niemal wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego, oprócz ok. 30, o których była mowa w poprzednim podrozdziale (patrz: odmiana mocna) należą do odmiany słabej. Odmieniają się w następujący sposób:

przykład: die Lampe – lampa

Odmiana słaba – wzór I, rzeczownik rodzaju żeńskiego

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

die Lampe

die Lampen

Genitiv

der Lampe

der Lampen

Dativ

der Lampe

den Lampen

Akkusativ

die Lampe

die Lampen

Analizując deklinację tego rzeczownika można dojść do wniosku, że jego forma w procesie odmiany się nie zmienia. Końcówka –n w Plural jest końcówką fleksyjną liczby mnogiej (czyli stałą formą liczby mnogiej dla tego właśnie rzeczownika), nie zostaje „specjalnie dodana” na potrzebę odmiany przez przypadki.  We wzorze tym odmienia się tylko i wyłącznie rodzajnik, rzeczownik pozostaje w niezmienionej formie. Jest to więc najprostsza forma deklinacji w języku niemieckim

Nieco inaczej (co wcale nie znaczy, że trudniej ;)) jest w przypadku rzeczownika rodzaju męskiego, spójrzmy na II wzór odmiany słabej:

przykład: Der Junge – chłopiec

Odmiana słaba – wzór II, rzeczownik rodzaju męskiego

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Junge

die Jungen

Genitiv

des Jungen

der Jungen

Dativ

dem Jungen

den Jungen

Akkusativ

den Jungen

die Jungen

We wzorze II odmiany słabej została dodana końcówka –n do wszystkich przypadków liczby pojedynczej, oprócz mianownika. Liczba mnoga niczym się nie różni od schematu I odmiany słabej, forma Plural tego rzeczownika pozostaje we wszystkich przypadkach taka sama.

Według tego schematu odmieniają się następujące rzeczowniki rodzaju  męskiego:

Der Kollege – kolega

Der Junge – chłopiec

Der Kunde – klient

Der Löwe – lew

Der Affe - małpa

Der Zeuge – świadek

W tym wiele narodowości:

Der Deutsche – Niemiec

Der Pole – Polak

Der Chinese – Chińczyk

Der Russe – Rosjanin

Der Franzose – Francuz

Der Grieche – Grek,

itd...

Der Präsident – prezydent

Der Student – student

Der Elefant – słoń

Der Kosmonaut – kosmonauta

Der Planet – planeta

Der Diplomat – dyplomata

Der Tourist – turysta

Der Pianist - pianista

Der Herr - pan

Der Held - bohater

Der Mensch - człowiek

Der Nachbar - sąsiad

Der Bauer - rolnik

Der Prinz - książę

Der Bär - niedzwiedź

Specyficzna jest odmiana rzeczownika der Herr – pan, warto ją sobie przyswoić. W liczbie pojedynczej otrzymuje on końcówkę –n, natomiast w mnogiej: -en:

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Herr

die Herren

Genitiv

des Herrn

der Herren

Dativ

dem Herrn

den Herren

Akkusativ

den Herrn

die Herren

Przykłady zdań z zastosowaniem rzeczowników należących do odmiany słabej:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Das ist Herr Schmidt. To jest pan Schmidt.
Der Student legt eine Prüfung ab. Student zdaje egzamin.
Die Lampe hängt über dem Tisch. Lampa wisi nad stołem.

Genitiv

Das ist das Auto Herrn Schmidt. To jest samochód pana Schmidta.
Ich lese das Buch des Deutschen, Günter Grass. Czytam książkę Niemca, Güntera Grassa.
Das Studienbuch dieses Studenten wurde gefunden. Indeks tego studenta odnalazł się.

Dativ

Ich antworte diesem Nachbarn immer freundlich. Odpowiadam temu sąsiadowi zawsze serdecznie.
Der Arzt misst dem Patienten die Temperatur. Lekarz mierzy pacjentowi temperaturę.
Das Zimmer gehört der Schwester. Ten pokój należy do siostry.

Akkusativ

Kennst du diesen Herrn? Znasz tego pana?
Ich will den Nachbarn besuchen. Chcę odwiedzić sąsiada.


Die Firma sucht einen guten Produzenten.
Firma poszukuje dobrego producenta.

Liczba mnoga

Viele Menschen kaufen in Supermärkte ein. Wielu ludzi robi zakupy w supermarketach. (Nominativ)
Die Arbeit der Polizisten ist schwer Praca policjantów jest trudna. (Genitiv)
Die Firma gehört den bekannten Computerproduzenten. Ta firma należy do znanych producentów komputerów. (Dativ)
Ich sehe schöne Frauen. Widzę piękne kobiety. (Akkusativ)
Ich kenne diese Herren nicht gut. Nie znam dobrze tych panów. (Akkusativ)

Rodzajniki Nieokreślone w Języku Niemieckim

W języku niemieckim przed rzeczownikami możemy znaleść rodzajniki, które określają nam rodzaj nastepującego po nich rzeczownika. Rodzajniki te mogą występować jako określone będź też nieokreślone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych. Rodzajniki nieokreślone w języku niemieckim:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj męski

ein

 

-

Rodzaj żeński

eine

Rodzaj nijaki

ein

Powyższa tabela przedstawia rodzajniki w zależności od rodzaju i liczby następującego po nich rzeczownika. Warto zauważyć iż przed rzeczownikami w liczbie mnogiej rodzajniki nieokreślone nie występują.

Rodzajnika nieokreślonego używamy:

Hier ist ein Teppich. Der Teppich ist bunt. Tu jest dywan. Ten dywan jest kolorowy.

W pierwszym zdaniu mówimy o dywanie po raz pierwszy. Nie wiemy jeszcze, co to za dywan, nie określamy go, jest to dla nas "jakiś tam" dywan. Zostaje on scharakteryzowany w drugim zdaniu - jest on kolorowy. "Ten" dywan jest kolorowy, żaden inny, dlatego też w drugim zdaniu używamy rodzajnika określonego.

Dort steht eine Frau. Die Frau ist dünn. Tam stoi jakaś pani. Ta pani jest szczupła.

Właściwie wszystko zostało zawarte w tłumaczeniu, które w tym przypadku brzmi całkiem poprawnie.

Auf dem Tisch liegt ein Buch. Das Buch ist dick. Na stole leży książka. Ta książka jest gruba.

Na stole leży jakaś książka. Nie wiemy jeszcze co to za książka, nie jest to również istotne w tym  właśnie zdaniu. W kolejnym zdaniu książka zostaje scharakteryzowana, określamy ją, mówimy, że ta właśnie książka jest gruba. W pierwszym zdaniu użyjemy rodzajnika nieokreślonego, w drugim - określonego.

Es gibt hier eine Lampe. Tu jest lampa.
In der Mitte des Zimmers gibt es einen Tisch. Na środku pokoju jest stół.
Gibt es in dieser Stadt ein Kino? Czy jest w tym mieście jakieś kino?
Du bist weiß wie eine Wand. Jesteś blady jak ściana.
Er spricht wie ein Redner. On przemawia jak mówca.

Rodzajniki Określone i Nieokreślone w Języku Niemieckim

Większość rzeczowników w języku niemieckim poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa rodzaj rzeczownika, jego liczbę i przypadek. Rozróżniamy  następujące typy rodzajników:

Rodzajnik Określony - Liczba pojedyncza Rodzajnik Określony - Liczba mnoga
der

dla rodzaju męskiego

die dla wszystkich rodzajów liczby mnogiej.
die  rodzaju żeńskiego
das   dla rodzaju nijakiego
Rodzajnik Nieokreślone- Liczba pojedyncza Rodzajnik Nieokreślony - Liczba mnoga
ein  

dla rodzaju męskiego

w  liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje!
eine rodzaju żeńskiego
ein    dla rodzaju nijakiego

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół (rodzaj męski), () lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko (rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania rodzajów jest dla nas czymś naturalnym, możemy ewentualnie wesprzeć się zaimkami przymiotnymi (por. przykład powyżej) lub przymiotnikami występującymi przed rzeczownikiem (np. drewniany stół, wysoka lampa, grzeczne dziecko).

W języku niemieckim, można powiedzieć, sprawa jest ułatwiona, gdyż to właśnie rodzajnik przekaże nam informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół)

die Lampe (lampa)

das Kind (dziecko)

i będziemy wiedzieli, że chodzi kolejno o: rodzaj męski, żeński i nijaki. Rodzajnik jest również tym elementem, który będzie się odmieniał w sposób regularny przez przypadki. Co może sprawić uczącym się języka niemieckiego trudność? Fakt, że rodzaje w języku niemieckim często nie pokrywają się z rodzajami w języku polskim. Coś, co mogłoby się wydawać np. rodzaju męskiego, w rzeczywistości przyjmuje inny rodzaj. RODZAJNIKÓW NALEŻY WIĘC UCZYĆ SIĘ WRAZ Z RZECZOWNIKAMI NA PAMIĘĆ ! Znając właściwy rodzajnik będziemy w stanie poprawnie odmienić rzeczownik w zdaniu oraz, w efekcie, bezbłędnie posługiwać się językiem niemieckim.

Ponieważ, tak jak już wspomniałam, w języku polskim rodzajniki nie występują, nie da się ich tak do końca przetłumaczyć na nasz język. Możemy zaryzykować i przetłumaczyć rodzajnik nieokreślony jako: "jakaś/jakiś/jakieś, bliżej nieokreślony/-e natomiast rodzajnik określony jako: "ten/to/ta, konkretny/a przedmiot, osoba, pojęcie". Czasami takie tłumaczenie brzmi poprawnie, czasami jest "na siłę", wtedy rodzajników w ogóle się nie tłumaczy. Oto przykłady zdań:

Das ist ein Kuli.

To jest "jakiś" długopis

(ten długopis jest bliżej nieokreślony, mówimy o nim po raz pierwszy raz, nie wiemy nic na jego temat, nie opisujemy ani nie określamy go)

Er kauft eine Zeitung

On kupuje "jakąś" gazetę

(nie widzimy, co to za gazeta, nie wiemy o niej nic, nie jest ona ważna w  tym zdaniu)

Der Kuli ist lang.  Ten długopis jest długi.

(mówimy o nim po raz drugi, podkreślamy, że chodzi właśnie o ten długopis, żaden inny)

Das Buch ist interessant. Ta książka jest interesująca.
(ta konkretna książka, żadna inna, jest interesująca i jest przedmiotem naszej rozmowy)
Die Wand ist gelb.

Ta ściana jest żółta.

(mówimy o konkretnym obiekcie, który być może właśnie widzimy, wskazujemy  na niego).

Wybór rodzajnika - określonego lub nie – bywa niekiedy wątpliwy dla uczących się języka niemieckiego. Często mylimy się i zamiast rodzajnika nieokreślonego podajemy określony, lub na odwrót. Nie jest to na szczęście traktowane jako duży błąd, jednak kiedy użyjemy niewłaściwego rodzajnika, nauczyciele/lektorzy poprawiają nas. Kiedy więc należy stosować rodzajnik określony, a kiedy nieokreślony? Czy można go w ogóle opuścić? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w kolejnych podrozdziałach.

Rodzajniki Określone w Języku Niemieckim

W jezyku niemieckim występują dwa rodzaje rodzajników: określone i nieokreslone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych.

Rodzajniki określone w języku niemieckim:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj męski

der

die

Rodzaj żeński

die

Rodzaj nijaki

das

Rodzajnika określonego używamy gdy:

Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist kurz. To jest długopis. Ten długopis jest krótki.

Pierwsze zdanie: to jest jakiś długopis. Nie ważne jaki, w tym zdaniu nie ma to żadnego znaczenia. Używamy więc rodzajnika nieokreślonego. W drugim zdaniu precyzujemy naszą wypowiedź i określamy długopis. Ten długopis jest krótki. Dlatego używamy rodzajnika określonego.

Das Haus ist hoch. Dom jest wysoki.

Właśnie ten konkretny dom jest wysoki.

Wo ist ein Fernbedienung? Der Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Gdzie jest pilot? Pilot leży na sole.

Drugie zdanie: Ten pilot leży na tym stole. Mówimy o konkretnym przedmiocie, którego właśnie poszukujemy. Leży on na tym stole, nie – gdzie indziej.

Die Meeraugspitze ist der höchste Berg Polens. Rysy są najwyższym szczytem Polski.
Die Weichsel ist der längste Fluss Polens. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski.
Hier ist die zweite Aufgabe. Tu jest drugie zadanie.
Die Donau ist der längste Fluss in Deutschland. Dunaj jest najdłuższą rzeką w Niemczech.
Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Zugspitze jest najwyższym szczytem w Niemczech.
Die Ostsee ist ein flaches See. Bałtyk jest płytkim morzem.

Rodzaju żeńskiego:

die Ukraine - Ukraina

die Schweiz - Szwajcaria

die Türkei - Turcja

die BRD (Bundesrepublik Deutschland) - RFN

die Slowakei - Słowacja

die Krim – Krym

die Mongolei - Mongolia

Rodzaju męskiego:

der Irak - Irak

der Sudan – Sudan

der Libanon - Liban

W liczbie mnogiej:

die USA (die Vereinigten Staaten) - USA

die Niederlande – Holandia

Przykłady zdań:

Ich fahre in die Ukraine. Jadę na Ukrainę.
In der Türkei wohnt meine Freundin. W Turcji mieszka moja przyjaciółka.
Die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Szwajcaria jest bardzo ładnym krajem.
Das historische Warschau ist sehenswert. Zabytkowa Warszawa jest godna zobaczenia.
Der schöne Frau ging an mir vorbei. Piękna kobieta przeszła obok mnie.

Uwaga! Coraz częściej w języku potocznym używa się rodzajników określonych przed imionami lub nazwiskami, nawet, jeśli nie występuje przed nimi przydawka, np.:

Der Johannes spielt Volleyball. Jan gra w siatkówkę.
Die Lisa schläft. Eliza śpi.
Die Welt - świat

Die Luft - powietrze

Die Sonne - słońce

Der Mond - księżyc

Kilka przykładów:

Heute scheint die Sonne. Dzisiaj świeci słońce.
Ich möchte auf den Mond fliegen. Chciałbym polecieć na księżyc.
Die Welt ist schön. Świat jest piękny.

Rzeczownik i jego rodzaje w Języku Niemieckim

Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza istotę żywą, przedmiot, zjawisko lub pojęcie. Rzeczownik w języku niemieckim odmienia się przez rodzaje, liczby oraz przypadki.

Uwaga! Warto zapamiętać, że wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy wielką litera.

przykłady rzeczowników:

der Mensch - człowiek

die Katze - kot

die Lampe - lampa

der Regen - deszcz

die Freude - radość

das Lesen - czytanie

RODZAJ RZECZOWNIKA

Rzeczowniki w języku niemieckim, podobnie jak w języku polskim, występują w jednym z trzech rodzajów: męskim, żeńskim lub nijakim. W języku niemieckim rodzaj ten rozpoznać można po rodzajniku, jaki występuje przed rzeczownikiem: der, die, das.

der

rodzajnik męski

die

rodzajnik żeński

das

rodzajnik nijaki

Stosowanie rodzajników w języku niemieckim wcale nie musi być takie proste, jakby się to mogło wydawać. Często rodzaj w języku niemieckim nie pokrywa się z jego polskim odpowiednikiem a coś, co wydaje się być na pewno np. rodzaju żeńskiego lub męskiego, w rzeczywistości przyjmuje inny rodzaj. Np.:

Rodzaj w języku polskim

Rodzaj w języku niemieckim

dziewczynka (rodzaj żeński)

das Mädchen (rodzaj nijaki)

panna (rodzaj żeński)

das Fräulein (rodzaj nijaki)

kura (rodzaj żeński)

das Huhn (rodzaj nijaki)

kanapa / sofa (rodzaj żeński)

das Sofa (rodzaj nijaki)

widelec (rodzaj męski)

die Gabel (rodzaj żeński)

papuga (rodzaj żeński)

der Papagei (rodzaj męski)

świat (rodzaj męski)

die Welt (rodzaj żeński)

kawa (rodzaj żeński)

der Kaffee (rodzaj męski)

Przykładów takich można podać bardzo wiele. Dlatego też ucząc się rzeczowników w języku niemieckim najlepiej wyrobić sobie nawyk zapamiętywania ich razem z rodzajnikiem, przez co w przyszłości będzie nam łatwiej posługiwać się bezbłędnie tym językiem.Poprawne używanie rodzajników pozwoli nam uniknąć nieporozumień, jakie mogą przysporzyć wyrazy brzmiące jednakowo, różniące się jednak rodzajnikiem i ładunkiem znaczeniowym. Np.:

Der Tor - prostak, głupiec

Das Tor - brama

Der Junge - chłopiec

Das Junge - młode (np. pisklę)

Der Band - tom

Das Band - wstążka, taśma

Poniżej chciałabym zaprezentować kilka zasad, które tyczą się przyporządkowywania rodzaju do rzeczowników, moim zdaniem mogą sie one wydawać nieco zagmatwane i w codziennym użyciu raczej praktyczniej korzystać nam będzie z wieloletniego doświadczania wynikającego z używania danego słowa niżeli z tych zasad. Niemniej jednak warto się z nimi zapoznać i zapamiętać przynajmniej te, które występują najczęściej.

Rodzaj Męski - Maskulinum (m)

der Mann - mężczyzna

der Vater - ojciec

der Junge - chłopiec


der Löwe - lew

der Arzt - lekarz

der Schneider - krawiec

der Koch - kucharz

der Jurist - prawnik

der Montag - poniedziałek

der Samstag - sobota

der Januar - styczeń

der September - wrzesień

der Sommer - lato

der Winter - zima

der Morgen - poranek

der Mittag - południe

der Osten - wschód

der Norden - północ

der Opel

der Mercedes

der Fiat

der Besuch - odwiedziny

(besuchen - odwiedzać)

Der Lauf - bieg

(laufen - biegać)

Der Dativ - celownik

der Imperativ - tryb rozkazujący

Der Komparativ - stopień wyższy

der Brief - list => die Briefe - listy

-ig

der Honig - miód

der König - król

-ing

der Fasching - karnawał

der Hering - śledź

-ling

der Schmetterling - motyl

der Zwilling - bliźniak

-ich

der Teppich - dywan

der Kranich - żuraw

-er

(większość)

der Maler - malarz

der Bruder - brat

-en

(oprócz rzeczowników utworzonych od czasowników)

der Wagen - samochód

der Garten - ogród

-ist

Der Polizist - policjant

-or

der Motor - silnik, motor

-ismus

der Kapitalismus - kapitalizm

Rodzaj żeński - Femininum (f)

die Mutter - matka

die Schwester - siostra

die Frau - żona, kobieta


die Kuh - krowa

6 wyjątków:

das Mädchen - dziewczynka

das Fräulein - panna

das Weib - baba

das Mädel  - dziewczyna

das Huhn - kura

das Schaf - owca

die Lehrerin - nauczycielka

die Ä̱rztin - lekarka

die Beamtin - urzędniczka

die Himbeere - malina

die Pflaume - śliwka

die Rose - róża

die Buche - buk

wyjątki:

der Apfel - jabłko

der Pfirsich - brzoskwinia

das Veilchen - fiołek

das Vergissmeinnicht - niezapominajka

das Maiglöckchen - konwalia

der Ahorn - klon

der Flieder - bez

die Weichsel - Wisła

die Oder - Odra

die Donau - Dunaj

die Eins - jeden

die Zwei - dwa

die Zehn - dziesięć

die Tante -ciotka => die Tanten - ciotki

- in

die Studentin - studentka

-ei

(oprócz kilku wyjątków)*

die Bäckerei - piekarnia

-heit

die Freiheit - wolność

-keit

die Möglichkeit

-schaft

die Freundschaft - przyjaźń

-ung

die Achtung - uwaga

*wyjątki:       der Papagei - papuga

                       das Ei - jajko

                       das Allerei - rozmaitości

- a

Die Aula - aula

- age

Die Garage - garaż

- ance

Die Balance - równowaga

- anz

Die Arroganz - arogancja

- enz

Die Kompetenz - kompetencja

- ie

Die Energie - energia

- ik

Die Mathematik - matematyka

- ion

Die Station - stacja, przystanek, oddział

- tät

Die Fakultät - wydział, fakultet

- ur

Die Literatur - literatura

Rodzaj nijaki - Neutrum (n)

das Kind - dziecko

das Junge - młode, pisklę

das Ferkel - prosię

das Kalb - cielę

das Blümlein - kwiatuszek

das Fräulein - panienka

das Häuschen - domek

das Bärchen - miś

das schöne Berlin - piękny Berlin

das große Deutschland - duże Niemcy

das historische Warschau - zabytkowa Warszawa

das heiße Afrika - gorąca Afryka

Wyjątki:

die Ukraine

die Schweiz

die Türkei

die Slowakei

die Niederlande

die USA

der Irak

der Iran

der Sudan

der Libanon

 

das Zweitel - jedna druga

das Viertel - ćwierć, kwadrans

das Achtel - jedna dziesiąta

das Silber - srebro

das Eisen - żelazo

das Gold - złoto

das Kalzium - wapń

wyjątki:

der Stahl - stal

die Bronze - brąz

die Kohle - węgiel

das Schreiben - pisanie

das Lesen - czytanie

das Leben - życie

das Gute - dobro

das Gebirge - góry

das Gebäude - budynek

das Getränk - napój

das Gesicht - twarz

Wyjątki:die Geschichte - historia

der Gedanke - myśl

der Geschmack - smak

-ment

Das Instrument - instrument

-um

Das Museum - muzeum

-in

Das Benzin - benzyna

 

 

Rzeczowniki złożone oznaczające osoby w Języku Niemieckim

Charakterystyczna dla rzeczowników złożonych w języku niemieckim jest grupa rzeczowników określających osoby. Składają się one z członów, których znaczenie jest inne niż całego wyrazu złożonego. Tłumaczenie poszczególnych składowych mogłoby nas wprowadzić w błąd. Przejdźmy więc do konkretow i wyjaśnijmy niuanse związane z rzeczownikami złożonymi oznaczającymi osoby.

die Angst + der Hase  der Angsthase

strach + zając → tchórz

der Hase + der Fuß der Hasenfuß

zając +stopa →  tchórz

Rzeczowniki złożone oznaczające osoby mają najczęściej zabarwienie negatywne.

Oto lista najczęściej używanych rzeczowników złożonych określających osoby:

der Angsthase → tchórz

das Aschenbrödel → kopciuszek

der Backfisch → podlotek

der Dickkopf → uparciuch

der Dummkompf → dureń

der Faulpelz → leniuch

der Feuerkopf → zapaleniec

der Frechdachs → arogant

der Geizhals → skąpiec

der Geizkragen → skąpiec

der Glückspilz → szczęściarz

der Griesgram → zrzęda

der Grünschnabel → żółtodziub

der Hagestolz → stary kawaler

der Halbstarke → chuligan

der Hasenfuß → tchórz

der Junggeselle → kawaler

der Naseweis → mądrala

die Naschkatze → łakomczuch

der Pechvogel → pechowiec

der Raufbold → awanturnik

der Schafskopf → barania głowa, głupiec

die Schlafmütze → śpioch

der Schmutzfink → brudas

der Schürzenjäger → babiarz

der Trunkenbold → pijak

das Weibsbild → babsztyl

der Windbeutel → lekkoduch

der Witzbold → żartowniś, dowcipniś

 

Rzeczowniki Złożone w Języku Niemieckim

W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członów - rzeczowników bądź innych części mowy, przy czym ostatni człon musi być zawsze rzeczownikiem. RODZAJ RZECZOWNIKA ZŁOŻONEGO JEST ZAWSZE TAKI SAM, JAK OSTATNIEGO CZŁONU W TYM WYRAZIE:

die Fuß + der Ball → der Fußball

stopa + piłka → piłka nożna

die Bahn + der Hof der Bahnhof

kolej + podwórze/zagroda → dworzec kolejowy

die Reise + die Büro die Reisebüro

podróż + biuro → biuro podróży

der Apfel + der Saft der Apfelsaft

jabłko + sok → sok jabłkowy

die Post + die Karte die Postkarte

poczta + karta → kartka pocztowa

der Brief + die Marke die Briefmarke

list + znaczek/nalepka → znaczek pocztowy / na list

Tłumaczenie rzeczowników złożonych zawsze rozpoczynamy od ostatniego wyrazu (patrz: przykład powyżej). W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że rzeczownikowi złożonemu będzie odpowiadał tylko jeden wyraz polski:

die Landkarte → mapa

der Geburtstag → urodziny

 

Wyrazy wchodzące w skład rzeczowników złożonych mogą być połączone bezpośrednio (tak jak w przykładzie pierwszym) lub za pomocą następujących spójników: -s, -n lub –en:

der Geburtsort → miejsce urodzenia

der Geburtstag → urodziny

das Arbeitszimmer → gabinet pracy, pracownia

 

der Sonnenuntergang → zachód słońca

der Bauernhof → gospodarstwo rolne

das Studentenheim → akademik

Rzeczowniki złożone utworzone są nie tylko z rzeczowników, lecz także z rzeczownika połączonego z: przymiotnikiem, przyimkiem lub czasownikiem. Wyraz składający się z przymiotnika i rzeczownika tłumaczony jest najczęściej od pierwszego członu (przymiotnika), gdyż w tej kolejności czytane są przydawki określające rzeczownik w języku polskim:

neu + das Jahr → das Neujahr

nowy + rok → Nowy Rok

weiß + der Wein der Weißwein

biały + wino → białe wino

schnell + die Bahn → die Schnellbahn

szybki + kolej szybka kolej miejska

groß + die Mutter die Großmutter

duży + mama → babcia

hoch + das Haus → das Hochhaus

wysoki + dom → wieżowiec

Rzeczownikom utworzonym od przyimka i rzeczownika odpowiada najczęściej jeden wyraz polski:

mit + der Arbeiterder Mitarbeiter

„z“ + pracownik → współpracownik (pracownik, który pracuje „z” kimś)

vor + die Namedie Vorname

„przed“ + nazwisko → imię (pojawia się „przed” nazwiskiem)

auf + der Bauder Aufbau

na“ + budowa → budowla

Przy rzeczownikach złożonych z czasownika i rzeczownika najczęściej „ucina się” końcówkę bezokolicznika „n” lub „en”:

bügeln + das Eisendas Bügeleisen

prasować + żelazo żelazko

schreiben + der Tischder Schreibtisch

pisać + stół → biurko

singen + der Vogelder Singvogel

śpiewać + ptak → „ptak śpiewający“

Rzeczowniki złożone składają się również z więcej niż dwóch wyrazów, np.:

rot + der Wein + das Glas → das Rotweinglas (lampka czerwonego wina)

Das Atom + die Kraft + das Werk → das Atomkraftwerk (elektrownia atomowa)

früh + das Jahr + das Müdigkeit das Frühjahrsmüdigkeit (przesilenie wiosenne)

W języku niemieckim można odnaleźć niekiedy prawdziwe „mutanty” słowotwórcze – bardzo długie wyrazy, w których skład wchodzi kilka lub nawet kilkanaście (!) członów. W takim jednym wyrazie umieszczonych jest bardzo wiele informacji. Można by rzec, że jest to ekonomiczny wynalazek Niemców ;), takie długie słowa zajmują w rezultacie o wiele mniej miejsca w tekście, niż po przetłumaczeniu ich na j. polski, a jednocześnie zawierają taką samą liczbę informacji. W języku potocznym nie są one na szczęście zbyt często używane (stanowiłyby niezmierną trudność zarówno do zrozumienia, jak i wymówienia ich), pojawiają się raczej w języku i stylu urzędowym, pisanym - prawniczym, medycznym, w encyklopediach, instrukcjach obsługi, itd. Oto przykład takiego „mutanta”:

 

die Wiederaufbereitungsanlagengegnermassendemonstrationsverbotsbekanntgabe, co przetłumaczymy w następujący sposób:

Ogłoszenie zakazu demonstracji masowych przeciwników przedsiębiorstw recyklingowych do wzbogacania uranu.

Tworzenie liczby mnogiej w zależności od rodzaju i końcówki w Języku Niemieckim

Liczba Mnoga Rrzeczowników -Der Plural der Substantive

Tworzenie liczby mnogiej od pojedynczej może przysporzyć uczącym się języka niemieckiego (szczególnie początkującym) nieco trudności, gdyż liczba mnoga przyjmuje wiele form. Zależy ona głównie od rodzaju rzeczownika oraz jego końcówki w liczbie pojedynczej, choć i ona nie zawsze gwarantuje jednej stałej formy Plural. Aby nie popełnić błędu, warto się jej uczyć wraz z rzeczownikiem i jego rodzajnikiem na pamięć. Istnieją również pewne zależności tworzenia form i końcówek liczby mnogiej, przedstawione poniżej. Mogą się one wydać nieco skomplikowane, jednak zaznajomienie się z nimi oraz wykonanie ćwiczeń utrwalających może być bardzo pomocne dla uczących się języka niemieckiego. Dla pocieszenia dodam, iż wraz z nabywaniem doświadczenia językowego i osłuchiwaniem się z językiem, tworzenie liczby mnogiej przychodzi coraz łatwiej i szybciej, aż w końcu staje się automatyczne ;)

Pierwsza zasada, obowiązująca dla wszystkich rodzajów rzeczowników mówi, że wyrazy zakończone na –n, -en, -s nie otrzymują nigdy w l. mn. przegłosu.

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU MĘSKIEGO

Rzeczowniki rodzaju męskiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

Wyrazy zakończone na -er, -el  lub -en nie otrzymują końcówek lub (zakończone na –er, -el) otrzymują jedynie przegłos

der Wagen

die Wagen

der Koffer

die Koffer

der Artikel

die Artikel

der Vater

die Väter

der Bruder

die Brüder

der Mantel

die Mäntel

Zadecydowana większość rzeczowników rodzaju męskiego, przeważnie jednosylabowych,  otrzymuje końcówkę –e lub –e z przegłosem (przegłos otrzymują te rzeczowniki, które w temacie mają samogłoskę: a, o, u lub au):

der Hund

die Hunde

der Sohn

die Sohne

der Tisch

die Tische

der Stuhl

die Stühle

der Schrank

die Schränke

der Gast

die Gäste

Kolejna grupa rzeczowników rodzaju męskiego otrzymuje końcówkę –er lub –er z przegłosem. Są to w większości rzeczowniki jednosylabowe:

der Geist

die Geister

der Ski

die Skier

der Mann

die Männer

der Wald

die Wälder

Wyrazy zakończone na –e, rzeczowniki pochodzenia obcego (akcentowane na ostatnią sylabę), a także kilka innych rzeczowników, otrzymują końcówkę –n lub –en:

der Junge

die Jungen

der Kunde

die Kunden

der Kollege

die Kollegen

der Soldat

die Soldaten

der Student

die Studenten

der Herr

die Herren

der Nachbar

die Nachbarn

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skrócone, przyjmują końcówkę –s:

der Park

die Parks

der Chef

die Chefs

der Klub

die Klubs

der BMW

die BMWs

der Krimi

die Krimis

Wyrazy pochodzenia obcego zakończone na –ismus otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę: - ismen. (końcówka –us zostaje „zamieniona” na –en):

der Mechanismus

die Machanismen

der Organismus

die Organismen

 

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU ŻEŃSKIEGO

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

2 rzeczowniki (tylko 2!) nie otrzymują żadnej końcówki, a jedynie przegłos:

die Mutter

die Mütter

die Tochter

die Töchter

Końcówkę –e wraz z przegłosem otrzymują rzeczowniki przeważnie jednosylabowe:

die Stadt

die Städte

die Bank

die Bänke

die Hand

die Hände

die Wurst

die Würste

Zdecydowana większość rzeczowników rodzaju żeńskiego przyjmuje końcówkę –n lub –en.

die Straße

die Straßen

die Tasse

die Tassen

die Frau

die Frauen

die Tafel

die Tafeln

die Wohnung

die Wohnungen

Rzeczowniki zakończone na –in, tworzą liczbę mnogą z końcówką –innen:

die Freundin

die Freundinnen

die Lehrerin

die Lehrerinnen

die Studentin

die Studentinnen

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skróconw,  przyjmują końcówkę –s:

die Kamera

die Kameras

die Party

die Partys

die Creme

die Cremes

die Mutti

die Muttis

 

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ OD RZECZOWNIKÓW RODZAJU NIJAKIEGO


Rzeczowniki rodzaju nijakiego tworzą następujące formy liczby mnogiej:

Wyrazy zakończone na –er, -en, -el, -chen, -lein; lub mające przedrostek ge- i końcówkę –e, nie otrzymują w liczbie mnogiej żadnej końcówki (ani przegłosu):

das Zimmer

die Zimmer

das Mädchen

die Mädchen

das Rätsel

die Rätsel

das Bumlein

die Blumlein

das Gebäude

die Gebäude

Duża grupa rzeczowników otrzymuje końcówkę –e, przy czym nie otrzymują one przegłosu:

das Heft

die Hefte

das Jahr

die Jahre

das Kalvier

die Klaviere

das Beispiel

die Beispiele

Końcówkę –er lub –er z przegłosem tworzą wyrazy przeważnie jednosylabowe. Przegłos otrzymują te rzeczowniki, które w temacie mają samogłoskę: a, o, u lub au:

das Bild

die Bilder

das Kind

die Kinder

das Wort

die Wörter

das Buch

die Bücher

Kolejna grupa rzeczowników, w większości jednosylabowych, otrzymuje końcówkę –n lub –en:

das Bett

die Betten

das Hemd

die Hemden

das Ohr

die Ohren

das Auge

die Augen

UWAGA! Wyrazy pochodzenia obcego zakończone na –um oraz na –a, otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę –en, przy czym końcówki -um i –a zostają „zamienione” na –en. Wyrazy te są wielosylabowe:

das Labolatorium

die Labolatorien

das Thema

die Themen

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego przyjmują końcówkę –ien:

das Material

die Materialien

das Adverb

die Adverbien

Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego, a także rzeczowniki skrócone, przyjmują końcówkę –s:

das Radio

die Radios

das Auto

die Autos

das Hotel

die Hotels

das Restaurant

die Restaurants

das Taxi

die Taxis

Wyrazy zakończone na –nis tworzą liczbę mnogą z końcówkę –nisse:

das Ergebnis

die Ergebnisse

das Ereignis

die Ereignisse

Tworzenie Rzeczowników od Czasowników w Języku Niemieckim

Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłówków - tym razem skupimy się na tworzeniu rzeczowników od czasowników w języku niemieckim.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD CZASOWNIKÓW

Schematów tworzenia rzeczowników od czasowników jest kilka... Przyjrzyjmy się im bliżej.

schlafen – spać

das Schlafen – spanie

essen – jeść

das Essen – jedzenie

trinken – pić

das Trinken – picie

schreiben – pisać

das Schreiben – pisanie

Drugim schematem jest tworzenie rzeczowników od tematów czasowników za pomocą dodania końcówki: -er.  Rzeczowniki te będą oznaczały wykonawcę danej czynności. Wykonawca czynności rodzaju męskiego otrzyma rodzajnik der:

lehren – nauczać

der Lehrer – nauczyciel

übersetzen – tłumaczyć

der Übersetzer - tłumacz

betreuen – opiekować się

der Betreuer – opiekun

lesen – czytać

der Leser – czytelnik

W taki sam sposób możemy utworzymy rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Do tematu czasownika dodamy końcówkę -erin oraz rodzajnik die:

die Lehrerin – nauczycielka

die Übersetzerin - tłumacz

die Betreuerin – opiekunka

die Leserin – czytelniczka

Kolejną grupę rzeczowników utworzymy poprzez dodanie do tematu czasownika końcówki –ung. Rzeczowniki te otrzymają rodzajnik die:

achten – uważać

die Achtung– uwaga

bestellen – zamawiać

die Bestellung– zamówienie

bedeuten – oznaczać

die Bedeutung – znaczenie

wiederholen – powtarzać

die Wiederholung – powtórzenie

Kiedy do tematu czasownika dodamy końcówkę –ei i rodzajnik –die oraz przegłos, otrzymamy rzeczowniki oznaczające miejsce/pomieszczenie, w którym wykonuje się czynność, którą określa czasownik, np.:

backen – piec

die Bäckerei – piekarnia

waschen – myć

die Wäscherei - pralnia

Czasowniki pochodzenia obcego zakończone na –ieren tworzą rzeczowniki z końcówką –tion. Dodaje się przy tym rodzajnik die. W tym przypadku jednak występują niewielkie zmiany w temacie:

demonstrieren - demonstrować

die Demonstration - demonstracja

provozieren – prowokować

die Provokation - prowokacja

kalkulieren – eksplodować

die Kalkulation – kalkulacja

Kolejnym schematem tworzenia rzeczowników jest dodanie to tematu czasownika końcówki –e. Taki rzeczownik otrzymuje najczęściej rodzajnik die, może się jednak zdarzyć, że przyjmie rodzaj męski lub nijaki z rodzajnikiem der lub das:

fragen – pytać

die Frage – pytanie

bitten – prosić

dieBitte – prośba

reisen – podróżować

die Reise – podróż

glauben – wierzyć

der Glaube - wiara

enden – kończyć

das Ende - koniec

spielen - grać

das Spiel - gra

schreiben – pisać

die Schrift - pismo

tanzen – tańczyć

der Tanz – taniec

Na zakończenie dodam, że bardzo często można od jednego czasownika utworzyć 2 lub więcej rzeczowników, np.:

spielen – grać

der Spieler – gracz

das Spiel – gra

schreiben – pisać

das Schreiben – pisanie

der Scheiber – autor

die Schreiberin – autorka

die Schrift - pismo

Tworzenie Rzeczowników od Przymiotników i Przysłówków w Języku Niemieckim

W tym kursie przyjrzymy sie bliżej zasadom tworzenia rzeczowników w języku niemieckim. Tworzenie rzeczowników nie jest zbyt skomplikowane. Rzeczowniki powstają od czasowników bądź przymiotników i przysłówków. Należy dodać do każdej z tych części mowy (w przypadku czasownika – do jego tematu) odpowiednią końcówkę i rodzajnik. Należy również nowo powstały rzeczownik napisać z wielkiej litery. Przypominam, że temat czasownika tworzy się poprzez odrzucenie od niego bezokolicznikowej końcówki –en.  Np.:

bestellen (zamawiać) – czasownik w bezokoliczniku

bestell en

bestell – temat czasownika (po odrzuceniu końcówki –en)

+ końcówka „-ung“ i rodzajnik die:

die Bestellung (zamówienie)

fragen (pytać) - czasownik w bezokoliczniku

frag en

frag temat czasownika (po odrzuceniu końcówki -en)+ końcówka „-e“ i rodzajnik die

die Frage (pytanie)

W dalszej części artykułu przedstawiamy zasady tworzeia rzeczowników od przymiotników i przysłówków, natomiast ze względu na obszerność tematu szczegółowe tworzenie rzeczowików od czasowników znajdziecie w osobnym samouczku.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD PRZYMIOTNIKÓW I PRZYSŁÓWKÓW

Od przymiotników lub przysłówków tworzymy rzeczowniki za pomocą dodania rodzajnika die oraz następujących końcówek:

  • -heit, -keit

   

  gesund – zdrowy

  die Gesundheit – zdrowie

  krank – chory

  die Krankheit– choroba

  wahr – prawdziwy

  die Wahrheit – prawda

  einsam – samotny

  die Einsamkeit – samotność

  höflich – życzliwy

  die Höflichkeit - życzliwość

  • -schaft

  bekannt – znany

  die Bekanntschaft – znajomość

  verwandt – spokrewniony

  die Verwandschaft - pokrewieństwo

  bereit – gotowy

  die Bereitschaft - gotowość

  eigen – własny, swój, swoisty

  die Eigenschaft – cecha, właściwość

  • -e + przegłos

Uwaga! Końcówkę tę otrzymują przymiotniki jednosylabowe:

  groß - duży

  die Größe– wielkość, rozmiar

  lang - długi

  die Länge - długość

  gut - dobry

  die Güte – dobro

  • –e, -er

  Od każdego przymiotnika można utworzyć rzeczownik, który będzie oznaczał osobę. Rzeczownik ten otrzyma rodzaj męski (rodzajnik der lub ein) bądź żeński (die lub eine). Charakterystycznym dla tego rodzaju rzeczowników jest to, iż nie tracą one właściwości przymiotnika i w deklinacji zachowują się dokładnie tak jak one. W mianowniku formy tych rzeczowników są następujące:

  - po rodzajniku określonym (der, die) rodzaj męski i żeński jest zakończony na –e;

  - po rodzajniku nieokreślonym (ein, eine) rodzaj męski otrzymuje końcówkę –er; przy żeńskim pozostaje końcówka –e:

  poniżej tabela która umożliwa to lepiej zobrazować:

  rodzaj żeński

  rodzaj męski

  die –e

  der –e

  eine -e

  ein -er

  przykłady zastosowania:

  bekannt – znany

  znajomy:

  der Bekannte

  ein Bekannter

  znajoma:

  die Bekannte

  eine Bekannte

  alt – stary

  starzec:

  der Alte

  ein Alter

  staruszka:

  die Alte

  eine Alte

  verlobt – zaręczony

  zaręczony:

  der Verlobte

  ein Verlobter  zaręczona:

  die Verlobte

  eine Verlobte

  arm – biedny

  biedak:

  der Arme

  ein Armer

  biedna:

  die Arme

  eine Arme