Nauka Jezyka Niemieckiego Online

zu Schule 2 - Do szkoły 2 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
mUdezmęczony
verheiratetżonaty/zamężna
verheiratenżenić/wydawać za mąż
von D mUde seinbyć zmęczonym czymś
mUde aus|sehenwyglądąć na zmęczonego
sich verheiraten mit ihm-ihr-ihmpoślubiać kogoś
ermUden (hat)męczyć, nużyć
sich ermUden (ist)męczyć się
traurigsmutny
sich trauernsmucić się
glUcklichszczęśliwy
das UnglUcknieszczęście
sauerskwaszony, zły, cierpki
die saure Gurkeogórek kiszony
pleitsplajtowany, zbankrutowany
plajta, wpadkadie Pleite
blaupodpity
das Blaubłękit
sein blau wie tausend Veilchenpijany w sztok
fiołekdas Veilchen, die Veilchen
krankchory
kranken an einem-einer-einemchorować na coś
genesen-genas-ist genesenzdrowieć
norvOsnerwowy
die NervositAtnerwowość
auf|regen, er|regen, reizendenerwować (wzruszać, podniecać, nęcić)
nervendenerwować (wkurzać)
sich aufregendenerwować się
ins Blaue redengadać bez sensu
ins Blaue fahrenjechać w siną dal
krank|lachen [Uber den-die-das]konać ze śmiechu [z czegoś]
sattnajedzony
sich satt essennajeść się
berufstAtigpracujący zawodowo
pUnktlichpunktualny
die PUnktlichkeitpunktualność
tAtigczynny
der Berufzawód
sprechen(sprichst)-sprach-hat gesprochenmówić
auf|habenmieć zadane/mieć na sobie
das Hausaufgabezadanie domowe
leihen-lieh-geliehen, borgenpożyczać
dabeiprzy sobie
die Augen auf|habenmieć otwarte oczy
Was ist das auf Deutsch?Jak to będzie po niemiecku?
Was spricht man das auf Deutsch?Jak to powiedzieć po niemiecku?
Kannst du mir einen Kuli leihen?Możesz mi pożyczyć długopis?
KOnntest du mir einen Kuli leihen?Mógłbyś mi pożyczyć długopis?
Ich habe keinen Kuli dabei.Nie mam przy sobie długopisu.
bedeutenoznaczać, znaczyć, symbolizować
Das hat nichts zu bedeuten.To nie ma znaczenia.
Ich muss meine Hausaufgabe machen.Muszę odrobić zadanie domowe.
Ich habe eine Hausaufgabe zu machen.Mam zadanie domowe do zrobienia.
Ich habe eine groSe Hausaufgabe auf.Mam dużo zadania domowego.
deuteninterpretować, tłumaczyć
deuten an dem-der-demwskazywać na coś
paukenwkuwać
der Test, die Teststest
die PrUfung, die PrUfungenegzamin
die Augen auf|habenmieć otwarte oczy
der Schlafsen
in Schlaf fallenzapadać w sen
verschlafenzaspać
beschlafen ihn/sieprzespać się z kimś, uprawiać seks
sich aus|schlafenwyspać się
die SchlAfeskroń
der Schlafsen
der Traum, die TrAumesen, jako marzenie
chattenpisać na chacie
eine Prufung bestehen/ab|legenzdać/oblać egzamin
eine mUndliche/schriftliche PrUfungegzamin ustny/pisemny
trAumen von einem-einer-einemmarzyć, śnić o czymś
das Wort, die WOrtersłowo
die Tafel, die Tafelntablica
der Nameimię
der Vornamenazwisko
die Adresseadres
die Handynummernumer telefonu komórkowego
das Alter, die Alterwiek
das Geburtsdatumdata urodzenia
der Gaburtsortmiejsce urodzenia
Warum hast du die Augen auf, weil du zu einschlafeDlaczego masz otwarte oczy, skoro powinieneś próbo
freilich, allerdingswprawdzie, co prawda
allerdings!jak najbardziej! oczywiście!
der Ortmiejsce
Offentlicher Ortmiejsce publiczne
Offentliche Ordnungporządek publiczny
Offentlich-rechtlichpubliczno-prawny
Allgemeines öffentliches Krankenhaus (A.O. Krakenhsamodzielny publiczny szpital (SP ZOZ)
beschAftigen ihn-sie-es mit Dzatrudniać kogoś do czegoś, zaprzątać kogoś czymś
sich beschAftigen mit Dzajmować się czymś
die FreizeitbeschAftigunghobby (to dłuższe słówko)
beschaffenzałatwić, zdobyć, wystarać się
[przymiotnik] beschaffen zeinskładać się z czegoś, być tego rodzaju
schlecht beschaffenw złym stanie
damit ist es so beschaffenrzecz ma się następująco
beschAftigtzajęty
der BeschAftigenanteilodsetek zatrudnionych
die E-Mail-Adresseadres e-mail
wohnenmieszkać
die Wohnungmieszkanie
wohnhaft [in Berlin]zamieszkały
die Wohnlagelokalizacja
auf Wohnsuche seinszukać mieszkania
der Wahrheit, die Wahrheitenprawda
getreuwierny
wahrheitsgemASzgodnie z prawdą
wahrheitsgetreu, der Wahrheit getreuwierny prawdzie, zgodny z prawdą
Und gerade dann ich auf Wohnsuche zu zein begonnenI właśnie wtedy zaczęłam szukać mieszkania.
der fester Wohnort/Wohnsitzstałe miejsce zamieszkania
die Wohngegenddzielnica mieszkaniowa
die Wohnlagelokalizacja
die LUgekłamstwo
die NotlUgekłamstwo z konieczności
Not leidendcierpiący biedę
die faustdicke LUgewierutne kłamstwo
der Lugstek bzdur
das Wohnhaimakademik
die Wohngemeinschaftgrupa ludzi wspólnie wynajmująca mieszkanie
verfehlenchybiać
wahrheitsliebendprawdomówny
aufrichtig, ehrlichszczery
das Ziel verfehlen, den Weg verfehlennie trafiać do celu zabłądzić
den Beruf verfehlenmijać się z powołaniem
die Wahrheit verfehlenmijać się z prawdą
Schreib das bitte an die Tafel.Zapisz to proszę na tablicy.
Schreib das mal an die Tafel.Zapisz no to na tablicy.
Schreib das doch an die Tafel!Zapiszże to wreszcie na tablicy!
zOgernwahać się, ociągać
rauchendymić (się), kopcić
rauchenpalić papierosy
auf|geben, ein|stellen (das Rauchen); entsagen (derzucać palenie
strickenrobić na drutach
malenmalować
zeichnenrysować
ein Bild mit Bleistift zeichnenrysować obraz ołówkiem
duschenbrać prysznic
ein|stellen1) zaprzestać, wstrzymywać 2) nastawiać, regulować
eine Uhr ein|stellennastawić zegarek
die Produktion ein|stellenwstrzymać produkcję
sich ein|stellen auf Anastawić się na coś
duschenbrać prysznic
die Duscheprysznic
das Duschgelżel pod prysznic
die Duschkabine, die Duschkabinenkabina prysznicowa
das Bildobraz
auf|geben1) nadawać, wysyłać 2) tracić, rezygnować, poddawa
Ich habe eine groSe Hausaufgabe auf.Mam zadane dużo zadania domowego.
Der Lehrer hat eine groSe Hausaufgabe aufgegeben.Nauczyciel zadał dużo zadania domowego.
die Hoffnung aufgebentracić nadzieję
sein GepAck aufgebennadawać bagaż
die Hoffnungnadzieja
Hoffnung auf den-die-das habenmieć nadzieję
das GepAckbagaż
weinen vor Trauerpłakać ze smutku
weinen Uber ihn-sie-espłakać nad kimś
nahe am Wasser gebaut seinpłakać o byle co
reiten-ritt-gerittenjeździć konno
das Pferdkoń
das Reitenjazda konna
bastelnrobić prace manualne, majsterkować
sammelnzbierać
bUgelnprasować
badenkąpać się
bei/mit D baden gehendoznać niepowodzenia
baden geheniść się kąpać
Ich bin mit meinem Plan baden gehen.Mój plan spalił na panewce.
Man kann nicht die Hoffnung aufgeben.Nie można tracić nadziei.
ledigstanu wolnego


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej