Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rektion des Verbs 3a2 - rekcja czasownika 3a2 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
arbeiten an Dpracować nad
sich verabschieden von Dżegnać się z
sich beteiligen an D, teil|nehmen an Duczestniczyć w
reagieren auf Areagować na
umgehen-ging um-umgegangen mit Dobchodzić się z czymś, posługiwać się czymś
sich wenden-wandte-gewandt an Dzwracać się do
basieren auf Dbazować/opierać się na
gewinnen an D, profitieren von Dskorzystać na (2)
sterben(stirbst)-starb-ist gestorben an Dumrzeć na
sich beteiligen an D, teil|nehmen an Dbrać udział w
verlieren-verlor-verloren an Dtracić na
vorbeigehen-ging vorbei- ist vorbeigegangen an Dprzechodzić obok
zweifeln an Dwątpić w
sich anpassen-passte sich an-sich angepasst an Adopasować/dostosować się do
denken-dachte-gedacht an Amyśleć
zeugen von Dświadczyć o
Angst haben vor D, sich fUrchten vor Dbać się czegoś
sich schUtzen vor Dchronić się przed
sich erinnern an Aprzypominać sb coś
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z
sich gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
schreiben-schrieb-geschrieben an Apisać do
sich berufen-berief-berufen auf Apowoływać się na
beharren auf Ddomagać się, obstawać przy czymś
sich freuen auf Acieszyć się na
rechnen auf Aliczyć na
rechnen mit Dliczyć się z
bestehen-bestand-bestanden aus Dskładać się z
sich er|geben aus D, resultieren aus Dwynikać z (2)
sich halten(hAlst)-hielt-gehalten auf Atrzymać się czegoś
fehlen an Dbrakować czegoś
Ubersetzen in Aprzetłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
zOgern mit Dzwlekać z
Meine Familie besteht aus mir, meiner Mutter und iMoja rodzina składa się ze mnie, mojej mamy i jej
zusammen|stoSen (ist) mit Dzderzyć się z
stammen aus Dpochodzić z
deuten auf A, hinweisen-wies hin-hingewiesen auf Azwrócić uwagę na, wskazać na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Askupić się na
telefonieren mit Drozmawiać przez telefon z
anrufen-rief an-angerufen bei Dzadzwonić do
sich verlassen(verlAsst)-verlieS-verlassen auf Azdać się na kogoś, polegać na kimś
sich vorbereiten auf Aprzygotować się na
sich sehnen nach Dtęsknić za
sich wehren gegen Abronić się przeciw
achten auf Auważać na (odprzymiotnikowy)
aufpassen-passte auf-aufgepasst auf Auważać na
ankommen-kam an-ist angekommen auf Azależeć od
sich entschuldigen bei Dusprawiedliwiać się u kogoś
sich entschuldigen fUr Ausprawiedliwiać się z powodu
ein|teilen in Akroić na części, podzielić na
geraten(gerAtst)-geriet-ist geraten in Awpaść/popaść w (panikę, złość)
fUhren zu Dprowadzić do
gehOren zu Dzaliczać się do, należeć do
warnen vor Dostrzegać o/przed
denken Uber A, halten von Dsądzić o (2)
diskutieren Uber Adyskutować o
gratulieren zu Dgratulować z okazji
raten(rAtst, rAt)-riet-geraten zu Ddoradzać coś
denken fUr A, sich bedanken fUr Adziękować za (2)
Alle Wege fUhren nach Rom.Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
sich bedanken bei Ddziękować komuś
versorgen mit Dversorgen mit D zaopatrywać w
sich eignen fUr Anadawać się do
sich verscheiden fUr A, sich entschlieSen fUr Azdecydować się na (2)
entscheiden-entschied-entschieden Uber Adecydować o
gelten(giltst)-galt-gegolten fUr A1)uchodzić za; 2)dotyczyć czegoś; 3) być ważnym, o
haften fUr Aręczyć za
halten(hAltst)-hielt-gehalten fUr Auważać za
sich kUmmern um Atroszczyć się o (stricte dbać o kogoś)
sorgen fUr Atroszczyć się o (zadbać o coś, dbać by, niepokoić
verstoSen(verstOSt)-verstieS-verstoSen gegen Awykroczyć przeciw
sein fUr Abyć za czymś, popierać coś
verwandeln in Aprzeobrazić się w
abfinden-fand ab-abgefunden mit Dpogodzić się z
anfangen(fAngst an)-fing an-angefangen mit D, begizaczynać coś (2)
erkennen an Drozpoznać po
sich beschAftigen mit Dzajmować się czymś
warten auf Aczekać na
helfen(hilfst)-half-geholfen bei Dpomagać w
duften nach D, riechen nach D1)pachnieć czymś; 2)czuć czymś
sich richten nach Dkierować się czymś
schmecken nach Dsmakować jak
kAmpfen gegen Awalczyć przeciw
kAmpfen fUr A, kAmpfen um Awalczyć o (2)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej