Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rektion des Verbs 3 - rekcja czasownika 3 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
arbeiten an Dpracować nad
sich verabschieden von Dżegnać się z
sich beteiligen an Duczestniczyć w
Ubersetzen in Aprzetłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
sich vertiefen in Azagłębić się w
umgehen-ging um-ist umgegangen mit Dobchodzić się z czymś, posługiwać się czymś
sich halten(hAlst)-hielt-gehalten an Atrzymać się czegoś
fehlen an Dbrakować czegoś
versorgen mit Dzaopatrywać w
zOgern mit Dzwlekać z
zusammen|stoSen [ist] mit Dzderzyć się z
gewinnen an D, profitieren von Dzyskać na, skorzystać na (2)
sterben(stirbst)-starb-ist gestorben an Dumrzeć na
telnehmen(nimmst teil)-nahm teil-teilgenommen an Dbrać udział w
verlieren-verlor-verloren an Dtracić na
vorbei|gehen (ist) an Dprzechodzić obok
zweifeln an Dwątpić w
sich an|passen an Adopasować/dostosować się do
denken-dachte-gedacht an Amyśleć
zeugen von Dświadczyć o
Angst haben vor D, sich fUrchten vor Dbać się czegoś
sich schUtzen vor Dchronić się przed
sich erinnern an Aprzypominać sb coś
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z
sich gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
schreiben-schrieb-geschrieben an Dpisać do
sich wenden-wandte-gewandt an Dzwracać się do
basieren auf Dbazować/opierać się na
berufen-berief-befuren auf Dpowoływać się na
bestehen-bestand-bestanden auf Ddomagać się, obstawać przy czymś
sich freuen auf Acieszyć się na
rechnen auf Aliczyć na
bestehen-bestand-bestanden aus Dskładać się z
sich er|geben aus D, resultieren aus Dwynikać z (2)
stammen aus Dpochodzić z
hinweisen-wies hin-hingewiesen auf Azwrócić uwagę na, wskazać na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Askupić się na
reagieren auf Areagować na
anrufen-rief an-angerufen bei Dzadzwonić do
sich verlassen(verlAsst)-verlieS-verlassen auf Azdać się na kogoś, polegać na kimś
sich vor|bereiten auf Aprzygotować się na
warten auf Aczekać na
helfen(hilfst)-half-geholfen bei Dpomagać w
achten auf Auważać na (odprzymiotnikowy)
auf|passen auf Auważać na
antworten an Aodpowiadać na
ankommen-kam an-ist angekommen auf Azależeć od
sich entschuldigen bei Dusprawiedliwiać się u kogoś
sich enschuldigen fUr Ausprawiedliwiać się z powodu
fUhren zu Dprowadzić do
gehOren zu Dzaliczać się do, należeć do
warnen vor Dostrzegać o/przed
denken Uber A, halten von Dsądzić o (2)
diskutieren Uber Adyskutować o
gratulieren zu Dgratulować z okazji
raten(rAtst, rAt)-riet-geraten zu Ddoradzać coś
danken fUr, sich bedanken fUr Adziękować za (2)
sich bedanken bei Ddziękować komuś
sich eignen fUr Anadawać się do
sich entscheiden fUr A, sich entschlieSen zu Dzdecydować się na (2)
entscheiden-entschied-entschieden Uber Adecydować o
gelten(gilst)-galt-gegolten fUr A (też: mieć ważno1)uchodzić za; 2)dotyczyć czegoś
haften fUr Aręczyć za
halten(hAlst)-hiel-gehalten fUr Auważać za
sich kUmmern um Atroszczyć się o (stricte dbać o kogoś)
sorgen fUr Atroszczyć się o (zadbać o coś, dbać by, niepokoić
verstoSen(verstOSt)-verstieS-verstoSen gegen Awykroczyć przeciw
sein fUr Abyć za czymś, popierać coś
verwandeln in Aprzeobrazić się w
sich abfinden-fand sich ab- sich abgefunden mit Dpogodzić się z
anfangen-fang an-angefangen mit D, beginnen mit Dzaczynać coś (2)
erkennen-erkannte-erkannt an Drozpoznać po
sich beschAftigen mit Dzajmować się czymś
rechnen-rechnete-gerechnet mit Dliczyć się z
telefonieren mit Drozmawiać przez telefon z
ein|teilen in Akroić na części, podzielić na
geraten(gerAst)-geriet-ist geraten in Awpaść/popaść w (panikę, złość)
duften nach D, rechen-roch-gerochen nach D1)pachnieć czymś; 2)czuć czymś
sich richten nach Dkierować się czymś
schmecken nach Dsmakować jak
sich sehnen nach Dtęsknić za
sich wehren gegen Abronić się przeciw
kAmpfen gegen Awalczyć przeciw
kAmpfen fUr A, kAmpfen um Awalczyć o (2)
stinken-stank-gestunken nach Dśmierdzieć czymś
streben nach Ddążyć do
suchen D/nach Dszukać czegoś
sich Argern Uber Azłościć się z powodu
sich auf|regen Uber Adenerwować się z powodu
duften nach D, riechen-roch-gerochen nach Dpachnieć czymś
sich erkundigen nach D/Uber A (też:pytać, zasięgaćdowiadywać się o
fragen nach D (nach|fragen bei D - dowiadywać się pytać o
greifen-griff-gegriffen nach Dsięgać po
sich freuen Uber Acieszyć się z
lachen Uber Aśmiać się z
nachdenken-dachte nach-nachgedacht Uber Azastanawiać się nad
sprechen Uber A, sich unterhalten Uber Arozmawiać o (2)
verfUgen Uber Adysponować czymś
sich wundern Uber Adziwić się z powodu
berichten Uber Arelacjonować coś
verstehen-verstand-verstanden unter Drozumieć coś przez coś
abhAngen-hing ab-abgehangen von Dzależeć od
absehen(siehst ab)-sah ab-abgesehen von Dabstrahować od
befreien von Duwolnić od
berichten von D, berichten Uber Adonosić, relacjonować, opowiadać
erfahren(erfAhrst)-erfuhr-erfahren von D, nach|fradowiedzieć się o
erzAhlen von Dopowiadać o [najpopularniejszy zwrot]
handeln von Dtraktować o
trAumen von Dmarzyć, śnić o
unterscheiden von Dodróżniać od
Uberzeugen von Dprzekonać o
sich bemUhen um A, sich bewerben um Astarać się o, ubiegać się o (2)
jemanden beneiden um Azazdrościć KOMUŚ czegoś
leiden-litt-gelitten an D1)cierpieć z powodu; 2)chorować na
Angst haben vor D, sich fUrchten vor Dbać się czegoś
leiden-litt-gelitten unter D, erkranken an Dzachorować na
hOren von Dsłyszeć o
informieren Uber Ainformować o
protestieren gegen Aprotestować przeciw
ankonnen-kam an-ist angekommen in Dprzybywać do
sich auskennen-kannte sich aus-sich ausgekannt in orientować się w, znać się na
bestehen-bestand-bestanden in Dpolegać na
sich irren in Dpomylić się w
einladen(lAdst an)-lud ein-eingeladen in Azapraszać do
einladen(lAdst ein)-lud ein-eingeladen zu Dzapraszać na
ersetzen durch Azastąpić czymś
teilen durch Adzielić przez
berechtigen zu Duprawniać do
beitragen(trAgst bei)-trug bei-beigetragen zu Dprzyczynić się do
werden(wirst)-wurde-ist geworden N/zu Dstawać się czymś
zwingen-zwang-gezwungen zu Dzmuszać do
sich beklagen Uber A, klagen Uber Askarżyć się na (2)
sich beschweren Uber Auskarżać się na
sich beschrAnken auf Aograniczać się do
sich beziehen-bezog-bezogen auf Aodnosić się do
sich ein|stellen auf Anastawić się na
vorbeikommen-kam vorbei-vorbeigekommen bei Dwpaść do kogoś
sich interessieren fUr Ainteresować się czymś


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej