Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rection des Verbs 3a3 - rekcja czasownika 3a3 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
hAnge-hing-gehangen an Dbyć przywiązanym do
leider-litt-gelitten an D, unter Dcierpieć na
sich Uben in Dćwiczyć się w
streben nach Ddążyć do
spotten Uber Adrwić z
sich wundern Uber Adziwić się na, dziwić się czymś
stimmen fUr/gegengłosować za/przeciw
spielen um Agrać o
garantieren fUr Agwarantować za
sich interessieren fUr Ainteresować się czymś
sich zanken mit Dkłócić się z
sich in Acht nehmen vor D, sich vor|sehen mit Dmieć się na baczności przed (2)
reden Uber A, von Dmówić o
sich rAchen an Dmścić się na
bestimmen zu Dnakłonić do
sich belAstigen jdn mit Dnaprzykrzać się komuś z czymś*
sich Ubertreffen(Ubertriffst)-Ubertraf-Ubertroffenprzewyższać w
siegen Uber Aprzezwyciężyć coś
folgen (ist) auf Anastępować po
sich empOren gegen A (coś, nie kogoś)oburzać się na
trauern Uber A, trauern um Aopłakiwać kogoś, nosić po kimś żałobę
herrschen Uber Apanować nad
weinen vor Dpłakać z
weinen Uber A, weinen um Apłakać za
vertrauen auf Apokładać w czymś zaufanie
helfen bei D, verhelfen zu Dpomóc w (2)
sich irren in Dpomylić się w, omylić się co do
bitten-bat-gebeten um Aprosić o
sich Uberzeugen von Dprzekonać się o
lachen Uber Aśmiać się z
sich bewerben(bewirb)-bewarb-beworben um Aubiegać się o
abhAngen(hAngst ab)-hing ab-abgehangen von Dzależeć od
auf|hOren mit Dprzestać
hindern an Dprzeszkodzić w
beitragen(trAgst bei)-trug bei-beigetragen zu Dprzyczynić się do
sich an|schlieSen an Aprzyłączyć się do
sich besinnen auf A, sich erinnern an A,przypominać sobie o (2)
fragen nach Dpytać o
bUrgen fUr A, haften fUr Aręczyć za
bUrgen fUr A, haften fUr Aręczyć za (2)
sich beschweren Uber Askarżyć się na
streiten-stritt-gestritten Uber A, um Asprzeczać się o
streiten-stritt-gestritten mit Dsprzeczać się z
sich bemUhen um Astarać się o
sich versehen mit Dzaopatrzyć się w
sich in Acht nehmen, sich vor|sehen mit Dmieć się na baczności przed (2)
sich enttAuschen in Dzawieść się na
beneiden um Azazdrościć czegoś
erbleichen (ist) vor Dzblednąć ze, przed
zwingen-zwang-gezwungen zu Dzmuszać do
das Vertrauen (zu jdm)zaufanie
vertrauenerweckendbudzący zaufanie
vertrauenswUrdiggodny zaufania
das Selbstvertrauenpewny własnych sił
jmd Vertrauen entgegen|bringenokazywać komuś zaufanie
leichtgläubig, vertrauensseligłatwowierny
die Vertrauensseligkeitłatwowierność, ślepe zaufanie
abhAngig von Dzależny od
der/die AbhAngigeuzależniony, uzależniona
die AbhAngigkeituzależnienie, zależność
in Abhängigkeit von einer Sache erfolgennastępować w zależności od czegoś
die Achtunguwaga
składka, wkładder Beitrag (2)
freiwilliger Beitragdobrowolna składka
wesentlicher Beitragistotny wkład
die Beitragserhöhungpodwyższenie składek
der BelAstiger, der QuAlerdręczyciel/dręczycielka
die Belästigungdręczenie
beneidenswertgodny pozazdroszczenia
die BemUhungstaranie, trud, wysiłek
besinnlich, nachdenklich, reflektierendrefleksyjny
eine besinnliche Zeitczas zadumy
przytomność, zastanowieniedie Besinnung (2)
zur Bessinung kommenodzyskać przytomność
ohne Bessinungbez namysłu
bessinungslos, bewusstlos, ohnmAchtignieprzytomny
die Bessinungslosigkeit, die Bewusstlosigkeitnieprzytomność
die Besinnungstagerel. rekolekcje
przepis, przeznaczenie, ustaleniedie Bestimmung (3)
der Ort der Bestimmungmiejsce przeznaczenia
laut Bestimmungzgodnie z postanowieniem
die Bestimmtheitstanowczość
bestimmtna pewno, z pewnością
vor|bestimmenpredestynować
vorher|bestimmenz góry przeznaczyć
die Beschwerde, die Beschwerlichkeitzażalenie, uciążliwość
der Beschwerdebriefpisemna skarga
die Beschwerdefristtermin złożenia zażalenia
der BeschwerdefUhrer, der/die BeschwerdefUhrendewnoszący/a zażalenie
der Bewerberkandydat,kandydatka
die Frist, die Fristentermin
die Bewerberzahlliczba kandydatów
die Bewerbungubieganie się, podanie
der Bewerbungsbrieflist motywacyjny
die Bitte, das Bittenprośba
auf Bitten von...na prośbę...
der BUrgerobywatel, obywatelka
der BUrge, der Garantporęczyciel
die BUrgschaftporęczenie
die EntschlieSung, die Resolutionrezolucja, uchwała
bleichblady
das Folgejahrkolejny rok
die Folge, die Nachfolgenastępstwo
der Nachfolgernastępca, sukcesor/ka
die Fragepytanie, kwestia
der Fragebogenkwestionariusz
der Fragebogenaktion, die Umfragesondaż
eine Fragebodenaktion durchfUhren/machenprzeprowadzić sondaż
die Garantiegwarancja
der BUrge, der Garantgwarant
der Herrscherwładca, władczyni
die Herrschaft1)władza 2)państwo jako para
Was wUnschen die Herrschaften?Czego sobie państwo życzą?
hinderlichprzeszkadzający
das Hindernis, die Hindernisseprzeszkoda
das Interesse, die Interessenzainteresowanie
irreführenwprowadzić w błąd
die Kirrungprzynęta (tak, pierwsza literka)
die Lache1)śmiech 2)kałuża
das Leidból, cierpienie, przykrość
die Rachezemsta
der Tag der Abrechnungdzień zemsty
der Siegerzwycięzca, zwyciężczyni
die Siegerehrunguroczystość wręczania nagród
der Siegzwycięstwo
die Verspottungdrwina, wyszydzanie
das Spielgra, zabawa
die StimmenauszAhlungpodliczenie głosów
die Abstimmung, die Stimmabgabegłosowanie (2)
die Vertrauensabstimmunggłosowanie nad wotum zaufania
die Bestrebung, das Bestrebendążenie (2)
die Enttäuschungrozczarowanie
die Trauerżałoba
Trauer tragennosić żałobę
die ^Uberzeugung, die ^Uberzeugtheitprzekonanie
die ^Ubung, die ^Ubungenwprawa
fleißige ^Ubungregularne ćwiczenie
zaopatrywaćversehen
spodziewać się i pomylić sięsich versehen
das Versehenprzeoczenie, nieuwaga
aus Versehenprzez pomyłkę (2)
die Vorsehungopatrzność
bewundernpodziwiać
die Verwunderungzdziwienie, zdumienie
in Verwunderung setzenwprawiać w zdumienie
in Verwunderung geratenpopaść w zdziwienie
der Zankkłótnia
der Zwang, die ZwAnge, der Zugzwang, -przymus
unter Zugzwang stehenbyć pod presją
der Gruppenzwangpresja grupy
der Gewissenszwangprzymus moralny
Ich traue meinen Augen nicht!Nie wietrzę własnym oczom!
Ich sehe mich zu bitten gezwungen....Jestem zmuszony prosić...
^Ubung macht den Meister.Ćwiczenie czyni mistrza.
Sie sing abhAngig voneinander.Oni są od siebie zależni.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej