Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rection des Verbs, 3a - rekcja czasownika, 3a - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
arbeiten auf Apracować nad
sich verabschieden von Dżegnać się z
sich beteiligen an Duczestniczyć w
reagieren auf Areagować na
sich vertiefen in Azagłębić się w
umgehen-ging um-ist umgegangen mit Dobchodzić się z czymś, posługiwać się czymś
sich wenden-wandte-gewandt an Dzwracać się do
basieren auf Dbazować/opierać się na
gewinnen an D, profitieren von Dskorzystać na (2)
sterben(stirbst)-starb-ist gestorben an Dumrzeć na
telnehmen(nimmst teil)-nahm teil-teilgenommen an Dbrać udział w
verlieren-verlor-verloren an Dtracić na
vorbei|gehen (ist) an Dprzechodzić obok
zweifeln an Dwątpić w
sich an|passen an Adopasować/dostosować się do
denken-dachte-gedacht an Amyśleć
zeugen von Dświadczyć o
Angst haben vor D, sich fUrchten vor Dbać się czegoś
sich schUtzen vor Dchronić się przed
sich erinnern an Aprzypominać sb coś
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z
sich gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
schreiben-schrieb-geschrieben an Dpisać do
berufen-berief-befuren auf Dpowoływać się na
bestehen-bestand-bestanden auf Ddomagać się, obstawać przy czymś
sich freuen auf Acieszyć się na
rechnen auf Aliczyć na
bestehen-bestand-bestanden aus Dskładać się z
sich er|geben aus D, resultieren aus Dwynikać z (2)
sich halten(hAlst)-hielt-gehalten an Atrzymać się czegoś
fehlen an Dbrakować czegoś
Ubersetzen in Aprzetłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
zOgern mit Dzwlekać z
zusammen|stoSen [ist] mit Dzderzyć się z
stammen aus Dpochodzić z
hinweisen-wies hin-hingewiesen auf Azwrócić uwagę na, wskazać na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Askupić się na
telefonieren mit Drozmawiać przez telefon z
anrufen-rief an-angerufen bei Dzadzwonić do
sich verlassen(verlAsst)-verlieS-verlassen auf Azdać się na kogoś, polegać na kimś
sich vor|bereiten auf Aprzygotować się na
sich sehnen nach Dtęsknić za
sich wehren gegen Abronić się przeciw
achten auf Auważać na (odprzymiotnikowy)
auf|passen auf Auważać na
antworten auf Aodpowiadać na
ankommen-kam an-ist angekommen auf Azależeć od
sich entschuldigen bei Dusprawiedliwiać się u kogoś
sich enschuldigen fUr Ausprawiedliwiać się z powodu
ein|teilen in Akroić na części, podzielić na
geraten(gerAst)-geriet-ist geraten in Awpaść/popaść w (panikę, złość)
fUhren zu Dprowadzić do
gehOren zu Dzaliczać się do, należeć do
warnen vor Dostrzegać o/przed
denken Uber A, halten von Dsądzić o (2)
diskutieren Uber Adyskutować o
gratulieren zu Dgratulować z okazji
raten(rAtst, rAt)-riet-geraten zu Ddoradzać coś
danken fUr, sich bedanken fUr Adziękować za (2)
sich bedanken bei Ddziękować komuś
versorgen mit Dzaopatrywać w
sich eignen fUr Anadawać się do
sich entscheiden fUr A, sich entschlieSen zu Dzdecydować się na (2)
entscheiden-entschied-entschieden Uber Adecydować o
gelten(gilst)-galt-gegolten fUr A1)uchodzić za; 2)dotyczyć czegoś; 3) być ważnym, o
haften fUr Aręczyć za
halten(hAltst)-hiel-gehalten fUr Auważać za
sich kUmmern um Atroszczyć się o (stricte dbać o kogoś)
sorgen fUr Atroszczyć się o (zadbać o coś, dbać by, niepokoić
verstoSen(verstOSt)-verstieS-verstoSen gegen Awykroczyć przeciw
sein fUr Abyć za czymś, popierać coś
verwandeln in Aprzeobrazić się w
sich abfinden-fand sich ab- sich abgefunden mit Dpogodzić się z
anfangen-fang an-angefangen mit D, beginnen mit Dzaczynać coś (2)
erkennen-erkannte-erkannt an Drozpoznać po
sich beschAftigen mit Dzajmować się czymś
rechnen-rechnete-gerechnet mit Dliczyć się z
warten auf Aczekać na
helfen(hilfst)-half-geholfen bei Dpomagać w
duften nach D, rechen-roch-gerochen nach D1)pachnieć czymś; 2)czuć czymś
sich richten nach Dkierować się czymś
schmecken nach Dsmakować jak
kAmpfen gegen Awalczyć przeciw
kAmpfen fUr A, kAmpfen um Awalczyć o (2)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej