Nauka Jezyka Niemieckiego Online

aktywaa - aktywa - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
wartości niematerialne i prawnekoszty zakończonych prac rozwojowych
wartości niematerialne i prawnewartość firmy
wartości niematerialne i prawneinne wartości niematerialne i prawne
wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałeśrodki trwałe
rzeczowe aktywa trwałeśrodki trwałe w budowie
rzeczowe aktywa trwałezaliczki na środki trwałe w budowie
należności długoterminoweod jednostek powiązanych
należności długoterminoweod pozostałych jednostek
inwestycje długoterminowenieruchomości
inwestycje długoterminowewartości niematerialne i prawne
inwestycje długoterminowedługoterminowe aktywa finansowe
inwestycje długoterminoweinne inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozliczenia międzyokresoweaktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
długoterminowe rozliczenia międzyokresoweinne rozliczenia międzyokresowe


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej