Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Irregular Verben 5 - czasowniki nieregularne 5 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
beginnen-begann-begonnenzaczynać (się)
beginnen-begann-begonnen mit Dzaczynać (się) od
wieder beginnen-begann-begonnenzaczynać (się) od nowa
bewegenporuszać się, wprawiać w ruch
bewegen-bewog-bewogen Anakłonić kogoś
sich bewegen-bewog-bewogen lassendać się nakłonić do
binden-band-gebundenzwiązać, zawiązać
sich binden-band-gebunden [mit D] an Azobowiązać/przywiązać się [czymś] do
A binden-band-gebunden an Azobowiązać/przywiązać kogoś do
brechen(brichst)-brach-hat/ist gebrochen[odpowiednik angielskiego break]*
brechen(brichst)-brach-hat/ist gebrochen mit Dzerwać z kimś/czymś
unterbrechen(unterbrichst)-unterbrach-hat/ist unteprzerwać komuś
fAhren(fArhst)-fuhr-gefahrenjechać*
fAhren(fArhst)-fuhr-gefahren mit Djechać czymś
fAhren(fArhst)-fuhr-gefahren auf die Autobahnjechać autostradą, dosłownie jechać na autostradzi
gut fAhren(fArhst)-fuhr-gefahren mit Dżyć z kimś/czymś dobrze, być z tego zadowolonym
finden-fand-gefundenznaleźć
wieder finden-fand-gefundenodnaleźć
sich wieder finden-fand-gefundenodnaleźć się
gut finden-fand-gefunden A[ang. to find sth good)
gehen-ging-ist gegangeniść
gehen-ging-ist gegangen in Schwarznosić się na czarno
gehen-ging-ist gegangen mit Dchodzić z kimś
vor sich gehen-ging-ist gegangendziać się
sich gehen-ging-ist gegangen lassenpofolgować sobie/nie panować nad sobą
gewinnen-gewann-gewonnenwygrywać, uzyskiwać
gewinnen-gewann-gewonnen an Dzyskiwać na
haben-hatte-gehabt Amieć coś
haben-hatte-gehabt A bei sichmieć coś przy sobie = mieć coś u siebie
hAngen-hing-gehangenwisieć
hAngen-hing-gehangen an Dprzyczepić się do, być przywiązanym do
helfen(hilfst)-half-geholfen Dpomagać komuś*
helfen(hilfst)-half-geholfen bei Dpomagać w czymś
helfen(hilfst)-half-geholfen gegen Hustenpomagać na kaszel
hommen-kam-ist gekommenprzychodzić, pochodzić
laufen(lAufst)-lief-ist gelaufenbiec*
laufen(lAufst)-lief-ist gelaufen lassen Apuścić kogoś wolno
misslingen-misslang-ist misslungennie powieść się
nennen-nannte-genannt Anazywać
nennen-nannte-genannt A bei seinem Vornamenzwracać się do kogoś po imieniu
sich Musiker nennen-nannte-genanntuważać się za muzyka
schaffenporadzić sobie, dopiąć czegoś
schaffen-schuf-geschaffenstworzyć, ustanowić
scheiSen-schiss-geschissen auf A olewać coś
schlieSen-schloss-gescholossenzamykać
schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen Auderzyć kogoś, pobić, szamotać…*
schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen auf Auderzyć w
sich schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen gegen Auderzyć się o
sich schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen um Abić się o
sich schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen mit Dbić się z
schlagen(schlAgst)-schlug-geschlagen nach Dwdać się w kogoś
schwimmen-schwamm-hat/ist geschwommenpływać
singen-sang-gesungen Aśpiewać coś
sinken-sank-ist gesunkentonąć albo przewrócić się
sinnen-sann-gesonnen Uber A[nachdenken Uber A]
springen-sprang-ist gesprungenskakać
trinken-trank-getrunkenpić
trinken-trank-getrunken auf Apić za
verraten(verrAtst)-verriet-verratenzdradzać
sich verraten(verrAtst)-verriet-verratenzdradzić się
wachsensmarować, woskować
wachsen(wAchst)-wuchs-ist gewachsenrosnąć/nasilać się*
waschen(wAschst)-wusch-gewaschenmyć*
sich waschen(wAschst)-wusch-gewaschen Dmyć sobie (np. ręce)
verbrechen(verbrichst)-verbrach-verbrochenprzeskrobać
werden(wirdst)-wurde/ward-ist gewordenzmieniać się (w bliżej nieokreślony sposób…)* – PO
zwingen-zwang-gezwungen A zuzmuszać kogoś do
sich zwingen-zwang-gezwungen zuzmuszać się do
verzeihen-verzieh-verziehen Dwybaczać komuś


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej