Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Irregular Verben 4 - czasowniki nieregularne 4 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
anbieten-bot an-angeboten D/Aoferować komuś/coś
sich anziehen-zog sich an-sich angezogen Dubierać się w
auffallen-fiel auf-aufgefallen Dzwracać uwagę, dziwić kogoś
angenehm/anangenehm auffallen-fiel auf-aufgefallenrobić przyjemne/nieprzyjemne wrażenie
biegen-bog-gebogenskręcać, zginać
sich biegen-bog-gebogenpochylić się
haben-hob-gehobenpodnieść coś
liegen-lag-gelegen auf Dleżeć na
liegen-lag-gelegen inznajdować się w
liegen-lag-gelegen an Dzależeć od
lUgen-log-gelogenkłamać
anlUgen/belUgen Aokłamywać kogoś
schieben-schob-geschobenprzesuwać
schieben-schob-geschoben mit Dhandlować czymś
sehen(siehst)-sah-gesehen*widzieć
sich sehen(siehst)-sah-gesehen lassenpokazywać
sehen(siehst)-sah-gesehen wiederzobaczyć ponownie
sehen(siehst)-sah-gesehen nach Ddoglądać kogoś
sehen(siehst)-sah-gesehen nach etwaspilnować CZEGOŚ
werfen(wirfst)-warf-geworfen*[stoSen]
wiegen-wog-gewogen Aważyć
sich wiegen-wog-gewogenważyć się
ziehen-zog-gezogenciągnąć
ziehen-zog-gezogen an Dciągnąć za
ziehen-zog-gezogen A aus Dwyciągnąć coś z czegoś
sich ziehen-zog-gezogenprzeciągnąć się
ziehen-zog-gezogen nach Berlinprzenieść się do Berlina
ziehen-zog-gezogen inwnikać do
ziehen-zog-gezogen bei Drobić wrażenie na
geben(gibst)-gab-gegeben D N*dać komuś coś
geben(gibst)-gab-gegeben von sichdać z siebie, wydać z siebie
geben(gibst)-gab-gegeben auf Dprzywiązywać wagę do
sich geben(gibst)-gab-gegebenułożyć się, przeminąć
riechen-roch-gerochen nachpachnieć czymś
riechen-roch-gerochen an Dobwąchiwać kogoś
fliegen-flog-geflogenlatać
fliegen-flog-geflogen nachlecieć do
fliegen-flog-geflogen auf Aspaść na
fliehen-floh-geflohenuciec
fliehen-floh-geflohen zu Dschronić się u
frieren-fror-gefrorenmarznąć
es friert mich, es friert dichmarznę, marzniesz
teilnehmen(teilnimmst)-nahm teil-teilgenommen an D*uczestniczyć w
trUgen-trog-getrogenzwodzić, oszukiwać
tragen(trAgst)-trug-getragennosić
tragen(trAgst)-trug-getragen bei sichnosić przy sobie
tragen(trAgst)-trug-getragen Awspierać coś [np. firmę]
sich tragen(trAgst)-trug-getragen mit Dnosić się z
bieten-bot-gebotendawać, oferować, licytować
soch bieten-bot-gebotennadarzyć się
sich bieten-bot-geboten D lassenpozwolić sobie na
bitten-bat-gebeten um N Aprosić o coś(N) kogoś
bitten-bat-gebeten A zu sichprosić kogoś do siebie
tun-tat-getanczynić, robić
treffen(triffst)-traf-getroffen*spotkać/trafiać/zawrzeć/przedsięwziąć
sich treffen(triffst)-traf-getroffen mit Dspotkać się z
treten(trittst)-trat-getreten an A*podejść do
treten(trittst)-trat-getreten durch Aprzejść przez
treten(trittst)-trat-getreten Uber Aprzekroczyć
treten(trittst)-trat-getreten auf Awychodzić na [np. balkon]
sein-war-gewesenbyć
sein-war-gewesen aus Polenpochodzić z Polski
es ist kalt mir, es ist kalt dirjest mi zimno, tobie jest zimno
es ist sieben Uhrjest siódma godzina
fotografiert worden sein-war-gewesen (posiłkowe)zostać sfotografowanym (posiłkowe, str. bierna)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej