Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Für Frau C. speziell - Specjalnie dla pani C. - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
so... wietak... jak
ganauso... wiedokładnie tak... jak
ebenso... wietak samo... jak
nicht so... wienie tak... jak
als objak gdyby
der Sprung, die SprUnge (geo. uskok)skok
das Museum, die Museenmuzeum
das Buch, die BUcherksiążka
der Roman, die Romanepowieść
die Novelle, die Novellennowela
das Gedicht, die Gedichtewiersz
der Aufsatz, die AufsAtzewypracowanie
ein Aufsatz schreibenpisać wypracowanie
das Geschenk, -e, das Mitbringsel, die Mitbringselprezent
der Autor, -en, der Verfasserautor
je..., desto/umsoim..., tym (2)
immercoraz
viel/bei weitemwiele
nochjeszcze
Er ist noch klUger, als ich gedacht habe.On jest jeszcze mądrzejszy, niż sądziłam.
gut-besser-am bestendobry
gern-lieber-am liebstenchętnie
hoch-hOher-am hOchstenwysoki
nah-nAher-am nAchstenblisko
viel-mehr-am meistendużo
wenig-weniger/minder- am wenigsten/mindestenmało
oft-Ofter/hAufiger-am hAufigstenczęsto
bald-eher-am ehestenwkrótce
Es ist mir eingefallen, dass...Przyszło mi do głowy, żeby...
najście, napad, pomysł, zawalenie sięder Einfall, die EinfAlle (4)
liegen-lag-gelegenleżeć
legen-legte-gelegtkłaść
appelieren an Aapelować do
leiden-litt-gelitten unter Dcierpieć z powodu
sich Uben in Dćwiczyć się w
sich an|passen an Adopasować się do
beharren auf D, bestehen auf Dobstawać przy
sich aus}zeichnen in Dodznaczyć się w
beruhen auf D, basieren auf Dopierać się na (2)
adressieren an Aadresować do
sich gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
sich aus|kennen in Dorientować się w
schreiben-schrieb-geschrieben an Apisać do
bestehen in Dpolegać na czymś
sich irren in Dpomylić się w
sich berufen-berief-berufen auf Dpowoływać się na
an|kommen in D (ist), ein|treffen in D (ist)przybyć do (2)
liefern an Adostarczać do
grenzen an Agraniczyć z
sich an|schlieSen an Aprzyłączyć się do
verstehen unter Drozumieć przez
sich erinnern an Aprzypominać sb
sich halten(hAltst)-hiel-gehalten an Atrzymać się
glauben an Awierzyć w
sich tAuschen in Dzawieść się na
sich wenden-wendete-gewendet an Azwracać się do
Je Ofter man trainiert, desto besser fUhlt man sicIm częściej się trenuje, tym czuje się lepiej.
Das ist ein der wissenswertesten Filme, welche ichTo jeden z najbardziej wartościowych filmów, jakie
Der Autor dieses Romans musste ein klUger Mensch sAutor tej powieści musiał być mądrym człowiekiem.
am Montag/am Mittwoch/am Donnerstagw poniedziałek/w środę/w czwartek
im August/im Dezemberw sierpniu/w grudniu
im FrUhling/im Herbstwiosną/jesienią
billig-teuertani-drogi
der Sprung, die SprUnge (geo. uskok)skok
der See (deklinacja mieszana!)jezioro
das Meer, die Seemorze (2)
der Berg, die Berge, das Gebirge (kein PL)góry (2)
der Himmelniebo
die Luftpowietrze
das Feuerogień
die Erde (też: gleba, padół ziemski)ziemia
das Wasserwoda
groS-groSer-am groStenALE: duży
nach|gebenulegać, ustępować
Heute treffe ich mich mit einem der klUgsten MenscSpotkam się dzisiaj z jednym z najmądrzejszych lud
Der KlUgere gibt nach.Mądry ustępuje głupiemu.
Was verstehst du unter dem?Co przez to rozumiesz?
Ab morgen werde ich fleiSig lernen.OD jutra będę się pilnie uczyć.
Ich habe ihn seit dem Jahr nicht gesehen.Nie widziałam go od roku.
Mit der Dummheit kAmpfen GOtter selbst vergebens.Z głupotą nawet bogowie walczą nadaremno.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej